Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta

Edellytykset rakennusomaisuuden hyvälle elinkaaren hallinnalle ovat tällä hetkellä olemassa Senaatti-kiinteistöissä, Suomenlinnan hoitokunnassa ja ulkoministeriössä. Ulkoministeriön uusien toimintatapojen toimivuutta tulee kuitenkin seurata tarkasti.

Tarkastuksessa arvioitiin valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallintaa. Tarkastus kohdistui valtion rakennusomaisuutta hallitsevien Senaatti-kiinteistöjen, ulkoministeriön ja Suomenlinnan hoitokunnan toimintaan, jolla nämä ottavat huomioon rakennusten elinkaaren mittaiset kustannukset ja hyödyt investoinneissa, käyttövaiheen hallinnassa sekä luovutus-, purku- ja myyntipäätöksissä. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että valtion rakennusomaisuudesta vastaavat viranomaiset ja muut toimijat ovat luoneet edellytykset rakennusomaisuuden elinkaaren hyvälle hallinnalle.

Valtion rakennusomaisuuden valtiontaloudellinen merkitys on suuri: valtion kirjanpitoyksiköiden ja liikelaitosten taseisiin kuuluvan rakennusomaisuuden arvo oli 3,9 miljardia euroa vuonna 2019. Se, miten valtio hallinnoi rakennusomaisuutensa elinkaarta, vaikuttaa valtiontalouteen suoraan ja epäsuorasti. Vaikutus näkyy suoraan rakennusomaisuuden kustannuksissa ja tuotoissa sekä valtion omaisuuden arvossa. Epäsuorasti vaikutus näkyy esimerkiksi rakennusomaisuuden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten kautta.

Edellytykset rakennusomaisuuden hyvälle elinkaaren hallinnalle ovat tällä hetkellä olemassa kaikissa kohdeorganisaatioissa. Rakennusomaisuuden elinkaaren ohjaus on ollut pääosin riittävää, ja organisaatioiden nykyiset toimintatavat tukevat rakennusomaisuuden hyvää elinkaaren hallintaa.

Ulkoministeriön toimintatavat eivät ole aiemmin tukeneet rakennusomaisuuden elinkaaren hallintaa riittävästi. Ministeriö on kuitenkin parantanut toimintatapojaan olennaisesti viime aikoina. Siksi suosittelemme, että ulkoministeriön tulee edistää aktiivisesti uusien toimintatapojensa vakiintumista, seurata niiden toimivuutta ja tehdä niihin tarvittavat muutokset.

 

Kirjanpitoarvot euroina. Senaatti-kiinteistöt 3 179 miljoonaa. Eduskunta 305 miljoonaa. Ulkoministeriö 144 miljoonaa. Suomenlinnan hoitokunta 97 miljoonaa. Tasavallan presidentin kanslia 52 miljoonaa. Muut yhteensä 94 miljoonaa.

Kuvio: Valtion suoraan tai liikelaitosten kautta omistaman rakennusomaisuuden kirjanpitoarvo vuonna 2019. Kirjanpitoarvo oli yhteensä noin 3,9 miljardia euroa. Rakennusomaisuuteen on laskettu kansallisomaisuuteen kuuluvat rakennukset ja aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat rakennukset ja rakennelmat. Kuvio ei sisällä valtionyhtiöiden tai rahastojen kautta omistettua rakennusomaisuutta eikä yksittäisiä huoneisto-osakkeita. (Lähde: Hallituksen vuosikertomus 2019, liite 2: Tilinpäätöslaskelmat, valtion kokonaistase; Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös 2019, koko konserni; Eduskunnan kanslian toimintakertomus 2019; Ulkoministeriön tilinpäätös 2019; Suomenlinnan hoitokunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019; Tasavallan presidentin kanslian toimintakertomus ja tilinpäätös 2019. Erä ”Muut yhteensä” on laskettu vähentämällä valtion kokonaistaseen mukaisesta rakennusomaisuudesta Senaatti-kiinteistöjen, eduskunnan, ulkoministeriön, Suomenlinnan hoitokunnan ja tasavallan presidentin kanslian tilinpäätöstietojen mukainen rakennusomaisuus.)

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-496-5