Jälkiseurantaraportti: Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto

Rahastoja koskevaa lainsäädäntöä ole yhtenäistetty, eikä rahastojen ohjausta ja johtamista ole kehitetty yhtenäisin periaattein. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Tarkastuksessa (184/2009 Valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjaus ja hallinto) selvitettiin valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen toimintaa, toiminnalle asetettuja tavoitteita, rahastojen ohjausta ja valvontaa sekä eduskunnan tiedonsaantia rahastojen toiminnasta.

Tarkastuksessa havaittiin, ettei rahastoja koskevia säädöksiä ole kehitetty yhtenäisin periaattein valtion tilinpäätöstyöryhmän vuonna 2003 esittämällä tavalla informaation parantamiseksi ja tilivelvollisuuden tehostamiseksi. Eduskunnalle ei ole annettu sellaisia tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista muodostaa riittävä ja oikea kuva valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Tarkastuksen jälkeen yksi valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista on lakkautettu 1 1.2015 alkaen.

Rahastokohtaiset säädökset ovat edelleen keskenään hyvin erilaisia eikä rahastoja koskevaa lainsäädäntöä ole yhtenäistetty valtion tilinpäätöstyöryhmän esittämällä tavalla informaation parantamiseksi ja tilivelvollisuuden tehostamiseksi.

Rahastojen ohjausta ja johtamista ei ole kehitetty yhtenäisin periaattein. Rahastojen tilintarkastusta koskevia säädöksiä oli yhtenäistetty. Kaikkien ministeriöiden vuotta 2014 koskevat tilinpäätöskannanotot eivät sisältäneet valtion talousarviosta annetussa asetuksessa vaadittuja kohtia.

Eduskunnan tiedonsaantia rahastojen toiminnasta ja tuloksellisuudesta sekä vastuista ja sitoumuksista on hallituksen vuosikertomuksessa 2014 lisätty. Siihen ei kuitenkaan ollut laadittu rahastojen tilinpäätösanalyysiä valtion tilinpäätöstyöryhmän esittämällä tavalla. Näin ollen eduskunnalla ei edelleenkään ole edellytyksiä saada oikeaa ja riittävää kuvaa rahastojen toiminnasta.

Jälkiseurantaa ei jatketa. Jälkiseurannassa havaittujen puutteiden perusteella valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen ohjauksen ja hallinnon kehittämistä on kuitenkin tarpeen seurata edelleen.

Seuranta toteutetaan valtiontalouden tarkastusviraston tarkastussuunnittelun yhteydessä laadittavan riskianalyysin ja muun perusseurannan muodossa. Aiheeseen palataan myös tarkastusviraston suorittaman hallituksen vuosikertomuksen vaikuttavuusinformaatiota koskevassa tarkastuksessa sekä finanssipolitiikan tarkastuksissa.

 

Kategoriat