Jälkiseurantaraportti: Valtionhallinnon riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus

Riskienhallintaa valtionhallinnossa on kehitetty valtioneuvostotasoiseksi ja riskienhallinnan ohjeistusta valtionhallinnon toimijoille on parannettu. Riskienhallintaa ja toimintojen jatkuvuuden turvaamista valtionhallinnossa on edistetty myös virastojen tulosohjausmenettelyssä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Valtionhallinnon riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus -tarkastuksesta (20/2018). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Valtionhallinnon riskien- ja jatkuvuudenhallinnalla pyritään varmistamaan organisaatioiden ydintoimintojen jatkuvuus normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Valmiuslain (1552/2011) mukaista poikkeusoloihin varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin ministeriö toimialallaan. Tarkastuksessa todettiin, että valtion virastojen suunnitelmat oman toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi eivät olleet riittävän hyvällä tasolla.

Toiminnan jatkuvuutta on edistetty valtionhallinnossa informaatio-ohjauksen keinoin, esimerkiksi neuvonnan, havaintojen ja toimenpide-ehdotusten esittämisen kautta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan kesällä 2019 tekemän kyselyn mukaan riskienhallinnan periaatteiden määrittely oli valtion virastoissa jo melko hyvällä tasolla.

Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2020 työryhmän, joka valmisteli valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan menettelyitä ja organisointia sekä hallinnonala- ja virastotasoisen riskienhallinnan yhteensovittamisen periaatteita. Riskienhallinnan käsikirjan lisäksi valtionhallinnon toimijoille laadittiin sitä tukeva terminologinen sanasto.

Riskienhallintaa on tarkastuksen suositusten mukaisesti pyritty saamaan osaksi virastojen arjen johtamista ja toimintaa. Valtiovarainministeriö on laatinut tulossopimuksille yhteisen mallipohjan sekä tulosohjauksen tarkistuslistan ministeriöille. Kehittämistyössä on huomioitu riskienhallinta osana tulosohjausprosessia. Valtiovarainministeriö ja Valtori ovat tulossopimuksessaan huomioineet jatkuvuuden hallintaan, varautumiseen ja riskienhallintaan liittyviä tavoitteita.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat