Jälkiseurantaraportti: Viennin rahoitus

Valtion vastuiden raportoinnissa ja suomalaisen intressin määrittelyssä on tapahtunut selkeää kehitystä. Finnveran luottolaitosvalvonnan periaatteiden mukaista valvontaa kehitetään. Näkemystä siitä, missä määrin vienninrahoituksen vastuita voidaan ja on tarkoituksenmukaista laajentaa, ei ole muodostettu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Viennin rahoitus -tarkastuksesta (1/2015). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että valtion toimet viennin rahoituksessa ovat olleet tarkoituksenmukaisia. Tarkastuksessa havaittiin, että globaalin finanssikriisin 2008 jälkeen valtion vientitakuiden vastuukanta on kasvanut nopeasti. Valtion talousarviotaloudessa takausten merkitys on vähäinen, koska toiminta on organisoitu valtion talousarviotalouden ulkopuolelle. Tämän seurauksena toiminnan läpinäkyvyys on vaarantunut ja valtion kokonaisvastuiden määrä on hämärtynyt. Tarkastuksessa todettiin myös, että suomalaisen intressin määrittelyssä sekä Finnveran ulkoisessa valvonnassa on puutteita.

Jälkiseurannan perusteella suomalaisen intressin määrittelyssä ja valtion vastuiden raportoinnissa on tapahtunut selkeää, tarkastuskertomuksen suositusten mukaista kehitystä. Finnvera ei ole Finanssivalvonnan piirissä, mutta sen luottolaitosvalvonnan periaatteiden mukaisessa valvonnassa on parhaillaan meneillään ja osittain käyttöönottovaiheessa merkittävä kehityshanke, joka edistää suosituksen mukaista muutosta. Näkemystä siitä, missä määrin vienninrahoituksen vastuita voidaan ja on tarkoituksenmukaista edelleen laajentaa, ei ole muodostettu. Marraskuun 2018 lopulla asetetun julkisen vienninrahoituksen kehittämisen työryhmän on kuitenkin tarkoitus käsitellä myös valtion vastuiden kehitystä ja valtuuksien riittävyyttä sekä muodostaa strateginen näkemys ja ehdotus vienninrahoitusjärjestelmän kehittämistarpeesta.

Edellä selostetun mukaan työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat ottaneet huomioon tarkastuksen suosituksia, vaikka kehitystyö on vielä kesken. Tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuskertomuksen Julkisyhteisöjen ehdolliset vastuut (4/2018) jälkiseurannassa tullaan osittain seuraamaan myös nyt käsittelyssä olevan tarkastuksen suositusten toteutumista. Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat