Jälkiseurantaraportti: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt

Valtion talousarviosta myönnetään tukea monille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Tukia hallinnoivissa ja ohjaavissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa on pääosin aloitettu VTV:n suosittamat toimenpiteet. Myös säädösten vastaisia menettelyjä ja sisäisen valvonnan puutteita on korjattu.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt -tarkastuksesta (11/2019). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Laillisuustarkastuksen kohteena olivat voittoa tavoittelemattomille yhteisöille maksetut tuet. Tarkastuksessa havaittiin joitakin säädösten vastaisia menettelyitä sekä sisäisen valvonnan puutteita.

Jälkiseurannan perusteella maa- ja metsätalousministeriö oli muuttanut riittävästi ja asianmukaisesti menettelyjä, joilla se maksaa valtionavustusta Suomen metsäkeskukselle. Tarkastuksessa havaittiin, että maa- ja metsätalousministeriön Suomen metsäkeskukselle myöntämässä valtionavustuksen ennakossa ei käynyt ilmi perusteita ennakon maksamiselle. Ministeriö oli maksanut Suomen metsäkeskukselle ennakkoa jo ennen varsinaisen valtionavustuspäätöksen tekemistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ei sen sijaan ole vielä yhdenmukaistanut riistatalouden edistämiseen myönnettävän valtionavustuksen sääntöjä ja ehtoja, kuten VTV tarkastuksessa suositteli. Tarkastuksessa havaittiin, että samaa asiaa koskevat useat erilaiset säädökset ja ehdot ovat omiaan vaikeuttamaan avustuksen saajan mahdollisuutta toimia säädösten ja ehtojen mukaisesti.

Jälkiseurannan perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on täsmentänyt raha-asiainvaliokunnalle valmistelemiaan asiakirjoja sekä talousarviota. Tarkastuksessa havaittiin, että valtakunnallisesti merkittävien taide- ja kulttuuritoimijoiden tilakustannuksiin tarkoitetun määrärahan käsittelyssä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle ei ollut toimitettu riittäviä tietoja. Lisäksi havaittiin, että talousarviosta ei käynyt ilmi tilakustannusten määrärahan käyttöä koskevat rajoitukset.

Tarkastuksessa havaittiin, että Työterveyslaitosta koskeva lainsäädäntö oli monelta osin vanhentunut ja puutteellinen. Lisäksi tarkastuksessa havaittiin, että sosiaali- ja terveysministeriön ei valvonut riittävästi Työterveyslaitoksen toimintamenoihin myönnettävää valtionavusta. Valtionavun sisäistä valvontaa ei myöskään ollut järjestetty asianmukaisesti. Jälkiseurannan perusteella ministeriö on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin sekä valtionavustuksen että sisäisen valvonnan parantamiseksi. Käynnissä on myös Työterveyslaitosta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus. VTV seuraa tilintarkastuksen yhteydessä, miten lainsäädäntöuudistus etenee.

Myös työllisyyspoliittisten avustusten myöntö- ja maksatusprosesseissa havaittiin tarkastuksessa epäkohtia. TE-toimistot eivät olleet ilmoittaneet avustuksia julkisesti haettaviksi, ja ne olivat myöntäneet avustusta ilman kirjallista hakemusta. Maksatuksen liitteiden dokumentointi oli puutteellista, ja siksi tarkastuksessa ei voitu kattavasti varmistua maksatusten oikeellisuudesta. TE-toimistot ja KEHA-keskus ovat muuttaneet ohjeitaan ja toimintatapojaan, sekä perineet takaisin väärin maksettuja tukia. VTV pitää toimia asianmukaisina.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja asetusta ollaan muuttamassa. VTV seuraa tilintarkastuksen yhteydessä, miten lainsäädäntöuudistus etenee.

Kategoriat