Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tukeminen ja eräät erillismenettelyt

Valtion talousarviosta myönnetään tukea monille voittoa tavoittelemattomille järjestöille, yhdistyksille säätiöille ja laitoksille. Tukien myöntö-, maksatus- ja valvontaprosessit ovat kokonaisuutena kunnossa, joskin joitain puutteita havaittiin. Lisäksi tarkasteltiin kolmea tapausta, joissa valtionavustustehtäviä on siirretty viranomaisilta muille toimijoille.

VTV tarkasti kuutta talousarvion tukimuotoa, joista maksettiin voittoa tavoittelemattomille yhteisöille vuonna 2018 yhteensä 128 miljoonaa euroa tukea. Tarkastuksessa selvitettiin, onko valtionapujen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä ja onko tukiprosessien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi tarkasteltiin kolmea tapausta, joissa valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä on siirretty viranomaisilta muille toimijoille.

Kokonaisuutena asiat ovat kunnossa, eikä varsinaisia väärinkäytöksiä havaittu. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että eri tukimuotojen välillä ja joidenkin tukimuotojen sisällä ei ole käytetty yhdenmukaisia käsitteitä, jolloin käsitteiden sisältö saattaa jäädä epäselväksi. Tämä voi aiheuttaa erilaisia tulkintoja, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi tuen myöntämiseen ja määrään.

Tarkastuksessa havaittiin myös yksittäisiä säädösten vastaisia toimia. Tukea oli esimerkiksi myönnetty säädösten vastaisesti ja tukien käytön valvonnassa oli puutteita. VTV suosittelee myös Työterveyslaitosta koskevien säädösten päivittämistä, koska ne ovat monilta osin vanhentuneita ja puutteellisia.

Tarkastuksen rinnalla tarkasteltiin myös kolmea tapausta, joissa valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä on siirretty viranomaisilta muille toimijoille. Nämä toimijat olivat Business Finland, Motiva Oy ja Suomen riistakeskus.

VTV kiinnittää huomiota siihen, että kun siirretään tehtäviä muille kuin viranomaisille, tulee huolehtia, että tehtävät on määritelty ja yksilöity laissa riittävän täsmällisesti. Julkinen hallintotehtävä voidaan siirtää muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna muun muassa hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-468-2