Jälkiseurantaraportti: Vuoden 2004 selonteko: Varuskuntarakenne sekä johtamis- ja hallintojärjestelmä

Puolustusvoimauudistuksen taloudellisia vaikutuksia koskevat arviot ovat asianmukaisia, ja vaikutuksia koskevaa dokumentointia voidaan pitää riittävänä. Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Yhteenveto ja jatkotoimet

Jälkiseurannassa selvitettiin puolustusvoimien laatimien taloudellisten vaikutusten arviointien riittävyyttä puolustusvoimauudistusta varten tehtyjen arviointien perusteella.

Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon yleisissä perusteissa todetaan selvästi puolustusvoimauudistuksen perustavoite varmistaa, että puolustusvoimilla on edellytykset täyttää tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020-luvulle.

Päätavoitteen lisäksi on esitetty konkreettiset osatavoitteet sekä euromääräiset säästötavoitteet uudistukselle kokonaisuutena ja yksittäisille kohteille. Pääesikunnan esitykset sisältävät kattavasti vaikutusarviot myös taloudellisten vaikutusten osalta.

Puolustusministeriön hallinnolliset päätökset sekä säädösvalmistelu perustuvat pääesikunnan esityksiin (3.5.2012 sekä täydennys 14.5.2013) ja niissä esitettyihin vaikutusarvioihin. Ensimmäiset uudelleenjärjestelyt (joukko-osastojen lakkautukset, yhdistämiset ym.) tapahtuivat 1.1.2014 ja säädösmuutoksia edellyttäneet uudelleenjärjestelyt toteutuvat pääosin 1.1.2015. Uudelleenjärjestelyjen taloudellisia vaikutuksia on siksi vielä liian aikaista arvioida.

Puolustusvoimauudistuksen taloudellisia vaikutuksia koskevat arviot ovat asianmukaisia. Samoin taloudellisia vaikutuksia koskevaa dokumentointia voidaan pitää riittävänä.

Jälkiseurannassa on myös muodostunut selvä käsitys puolustusvoimauudistuksen taloudellisten vaikutusten raportointiajankohdasta ja -tavasta. Tälle on myös luotu puitteet muun muassa määrittelemällä uudistukselle kriittiset menestystekijät, ja niitä kuvaavat kriteerit sekä laatimalla mittarit ja indikaattorit.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa. Puolustusvoimauudistuksen toteutuksen ja sitä koskevien taloudellisten vaikutusten toteutumisen seuranta tapahtuu jatkossa osana tuloksellisuustarkastuksen perusseurantaa ja riskianalyyseja.

 

Kategoriat