Jälkiseurantaraportti: Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset

TE-toimistojen organisaatiota on uudistettu, palveluprosessia on kehitetty ja TE-toimistoille on määritelty toimintaa kuvaavia tunnuslukuja tarkastuksen suositusten mukaisesti. Vuodesta 2020 lähtien työllisyyspalvelujen kehittämisessä on painottunut työllisyyden kuntakokeilujen käynnistäminen sekä valmistautuminen TE-palveluiden järjestämisvastuun siirtoon kunnille ja työllisyysalueille.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset -tarkastuksesta (4/2020). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksessa selvitettiin vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen mukaisen toimistoverkkorakenteen ja palvelulinjoihin perustuvan mallin toimivuutta ja tehokkuutta sekä toimistoverkkorakenteen uudistamisen työllisyysvaikutuksia. Tarkastuksessa todettiin, että tilinpäätöstiedoissa TE-toimistoille ei ollut määritelty avainsuoritteita eikä niiden osalta esitetty toiminnallisen tehokkuuden tunnuslukuja. Tarkastuksessa havaittiin myös, että toimistoverkkouudistus ei parantanut toivotulla tavalla työllisyyttä eikä asiakastyytyväisyyttä.

Jälkiseurannan perusteella TE-hallinto on toteuttanut tarkastusviraston suosituksia TE-toimistojen organisaation uudistamiseksi, palveluprosessin kehittämiseksi sekä toimintaa kuvaavien tunnuslukujen määrittelemiseksi. Vuodesta 2020 lähtien KEHA-keskuksen tilinpäätöstiedoissa on esitetty avainsuoritteet sekä näiden osalta tiedot toiminnan taloudellisuudesta ja tuottavuudesta. Lähtötietojen luotettavuutta on myös parannettu. TE-palvelujen palveluprosessin kehittämisessä on huomioitu asiakastarpeet ja tietojärjestelmien kehittämistarpeet.

Vuodesta 2020 lähtien pääpainona TE-toimistojen strategisen uudistamisen sijaan on ollut ensin työllisyyden kuntakokeilujen käynnistäminen ja sen jälkeen valmistautuminen työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirtoon. TE-palvelut 2024 -uudistusta koskevat lait vahvistettiin maaliskuussa 2023. Laki työvoimapalveluiden siirrosta tulee voimaan vuoden 2025 alusta, jolloin TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille ja työllisyysalueille.

Jälkiseurantaa ei ole tarvetta jatkaa.

Kategoriat