Vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen vaikutukset

TE-toimistoverkon karsinta ja palvelulinjojen käyttöönotto eivät parantaneet työllisyyttä eivätkä asiakastyytyväisyyttä uudistuksen jälkeisinä vuosina. TEM:n tulisi yhdessä TE-toimistojen kanssa jatkaa palvelujen ja toiminnan kehittämistä sekä varmistaa, että toiminnan kehittymistä voidaan seurata luotettavasti.

Tarkastuksen kohteena oli vuonna 2013 toteutettu TE-toimistoverkkouudistus ja samana vuonna TE-toimistoissa käyttöönotettu palvelulinjoihin perustuva malli. Uudistukset olivat osa jo aiemmin käynnistynyttä TE-toimistojen kokonaisuudistusta.

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, ovatko vuoden 2013 TE-toimistouudistuksen mukainen toimistoverkkorakenne ja palvelulinjoihin perustuva malli parantaneet suunnitellulla tavalla TE-palvelujen toimivuutta ja tehokkuutta. Lisäksi tavoitteena oli arvioida, onko toimistorakenteen uudistaminen vahvistanut työllisyyttä. Tarkastuksella selvitettiin myös, onko uudistuksen toimeenpanoon liittynyt ongelmia ja miten niitä on hallittu ja ratkaistu.

Vuoden 2013 TE-toimistouudistus ei parantanut toivotulla tavalla työllisyyttä eikä asiakastyytyväisyyttä. TE-toimistojen tuottavuus tai taloudellisuus ei myöskään olennaisesti parantunut vuosina 2013–2017, kun avainsuoritteena käytettiin työllistymissuunnitelmia. Niissä kunnissa, joista TE-toimiston toimipaikka lakkautettiin, työttömyyden keskimääräinen kesto piteni 2–3 viikkoa uudistuksen jälkeisinä vuosina muihin kuntiin verrattuna. Myös työttömyysaste kasvoi ohimenevästi näissä kunnissa.

TE-toimistoissa tulosten heikentymisen syynä pidetään sitä, että TE-toimistoverkkouudistus ja palvelumalliuudistus toteutettiin samaan aikaan resurssivähennysten kanssa. Tarkastusvirasto suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriön tulisi yhdessä TE-toimistojen kanssa arvioida, tulisiko TE-toimistojen organisaatiota uudistaa ja tehdä tarvittavat muutokset, joilla parhaat käytänteet voidaan levittää koko maahan.

TE-toimistojen palveluprosessin kehittämistä tulisi jatkaa siten, että asiakkaiden tarpeet ja työllistymistavoitteet sekä tietojärjestelmien kehittämistarpeet huomioidaan. KEHA-keskuksen tulisi esittää tilinpäätöstiedoissa TE-toimistojen avainsuoritteet ja näille toiminnallisen tehokkuuden tunnusluvut, jotta TE-toimistojen toiminnan kehittymistä voitaisiin seurata eri vuosina.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-483-5