Keskipitkän aikavälin kehitysarviot julkisen talouden suunnittelussa

Haasteet talousnäkymien arvioinnissa keskipitkällä aikavälillä vaikeuttavat finanssipolitiikan mitoittamista suhdanteita tasaavasti. Tarkastusviraston mukaan valtiovarainministeriön tulisi arvioida keskipitkän aikavälin talouskehitystä nykyistä monipuolisemmin ottamalla käyttöön uusia menetelmiä nykyisten suhdannetilaa kuvaavien tuotantokuiluarvioiden rinnalle.

Tarkastuksen kohteena olivat valtiovarainministeriössä laadittavat julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarviot. Talouden keskipitkän aikavälin kehitysarviot sisältävät lyhyen aikavälin ennusteet (kuluva vuosi ja kaksi seuraavaa vuotta) sekä kahta vuotta pidemmälle ulottuvat arviot talouskehityksestä.

Kehitysarvioita käytetään julkisen talouden ja finanssipolitiikan suunnittelussa ja tavoitteenasettelussa. Tarkastuksessa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin siitä, onko keskipitkän aikavälin kehitysarviot laadittu johdonmukaisesti ja parhaita käytettävissä olevia menettelyjä noudattaen sekä siitä, antavatko raportointikäytännöt oikean ja riittävän kuvan julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysnäkymistä.

Tarkastusaiheen valtiontaloudellinen ja julkistaloudellinen merkitys on suuri. Finanssipolitiikan mitoituksella, johon julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarviot vaikuttavat, on huomattava vaikutus julkisen talouden rahoitustasapainoon ja velanottotarpeeseen. Finanssipolitiikan mitoituksella on myös vaikutusta kansantalouden kehitykseen. Oikein ajoitetulla elvyttävällä finanssipolitiikalla voidaan lieventää kansantalouden laskusuhdannetta. Vastaavasti kiristävällä finanssipolitiikalla voidaan hillitä kansantalouden ylikuumenemista noususuhdanteessa.

Tarkastuksen perusteella tuotantokuiluarvioiden merkittävä tarkentuminen jälkikäteen heikentää julkisen talouden keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden luotettavuutta. Kehitysarvioiden perustana käytettävien suhdannetilannearvioiden laadintamenetelmiä tulisikin kehittää paremmiksi ja monipuolisemmiksi.

Keskipitkän aikavälin kehitysarvioissa käytettävät ennustemenetelmät poikkeavat olennaisesti lyhyen aikavälin ennustemenetelmistä. Menetelmäkuvauksissa olisikin jatkossa syytä esittää kattavasti myös keskipitkän aikavälin kehitysarvioiden ominaispiirteet. Myös kehitysarvioiden raportointia on jatkossa selkeytettävä huomioiden eduskunnan budjettivallan turvaava riittävä tiedonsaanti.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-476-7