Medelfristiga utvecklingsprognoser i planeringen av de offentliga finanserna

Att bedöma de ekonomiska utsikterna på medelfristig sikt är vanskligt och försvårar dimensioneringen av en konjunkturutjämnande finanspolitik. Enligt revisionsverket bör Finansministeriet analysera den ekonomiska utvecklingen på medelfristig sikt ur ett bredare perspektiv genom att ta i bruk nya metoder jämsides med beräkningarna av produktionsgapet som beskriver konjunkturläget.

Föremål för revisionen var Finansministeriets medelfristiga utvecklingsprognoser för de offentliga finanserna. Medelfristiga utvecklingsprognoser för de offentliga finanserna omfattar kortfristiga prognoser (innevarande år plus två år) samt prognoser som sträcker sig längre än två år.

Utvecklingsprognoserna används vid planering och målsättning av de offentliga finanserna och finanspolitiken. Revisionsverket sökte svar på frågorna om de medelfristiga utvecklingsprognoserna har tagits fram på ett konsekvent sätt och med de bästa tillgängliga metoderna samt om redovisningsförfarandena ger en riktig och tillräcklig bild av utvecklingsutsikterna för de offentliga finanserna på medelfristig sikt.

Revisionstemat har stor betydelse för statsfinanserna och de offentliga finanserna. Dimensioneringen av finanspolitiken, som påverkas av de medelfristiga prognoserna, avspeglas på den finansiella balansen och upplåningsbehovet inom den offentliga ekonomin. Den påverkar också utvecklingen inom samhällsekonomin. En expansiv finanspolitik som sätts in vid rätt tidpunkt kan bidra till att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna av en lågkonjunktur. På motsvarande sätt kan man genom att strama åt finanspolitiken motverka en överhettad ekonomi under en högkonjunktur.

Utifrån granskningen anser revisionsverket att de stora justeringar som görs efterhand i det beräknade produktionsgapet har en negativ inverkan på tillförlitligheten av de medelfristiga prognoserna. Därför behövs det bättre och mångsidigare metoder för konjunkturlägesbedömningarna, som utgör underlaget för prognoserna.

De prognosmetoder som används för de medelfristiga utvecklingsprognoserna avviker väsentligt från metoderna för de kortfristiga prognoserna. Därför bör det i metodbeskrivningarna framöver även ingå en heltäckande redogörelse för de medelfristiga prognosernas särdrag. Dessutom måste redovisningen av prognoserna göras tydligare med hänsyn till riksdagens tillgång till tillräcklig information för att säkerställa budgetmakten.

kategorier