Lausunto: Korruption vastaisen strategian luonnos

VTV yhtyy luonnoksessa esitettyyn käsitykseen siitä, että korruption torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä tarvitaan toimijoiden hyvää yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä koulutusta. Tarkastusviraston mukaan VTV-lain muuttaminen ei ole tarpeen.

VTV on antanut lausunnon korruption vastaista strategiaa koskevasta luonnoksesta.

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lain ja muodollisten sääntöjen vastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Strategialuonnoksen mukaan korruption keskeisiä riskialueita tai korruptiolle alttiita alueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko, rahoitus, ulkomaankauppa ja urheilu.

VTV yhtyy luonnoksessa esitettyyn käsitykseen siitä, että korruption torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä tarvitaan toimijoiden hyvää yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä koulutusta.

Strategialuonnokseen sisältyy toimintasuunnitelma, joka kuitenkin edellyttäisi useissa kohdissa lisärahoitusta.

VTV:lle esitetään myös eräitä lisäoikeuksia ja -tehtäviä. Näillä esityksillä on tarkoitus edistää korruptiotapausten paljastumista esimerkiksi silloin kun vaalien ehdokas ei halua toimia oma-aloitteisesti.

Tarkastusvirastolla on jo oikeus oma-aloitteisesti ilmoittaa korruptioepäilystä esitutkintaviranomaiselle. VTV:n mukaan VTV-lain muuttaminen ei näin ollen ole tarpeen. Tarkastusviraston tehtävä on tarkastaa valtiontalouden hoitoa ja talousarvion noudattamista.

Tarkastusvirastolla ei ole puolueiden paikallisyhdistyksiin tarkastusoikeutta, joten niiden saaman rahoituksen ilmoittaminen jää yhteisöiden itsensä varaan ilman varsinaista ulkoista viranomaisvalvontaa. Muutos tähän edellyttäisi merkittäviä lisäresursseja, mikäli VTV:lle säädettäisiin tarkastusoikeus myös näihin yhteisöihin.  Myös esitettyjen uusien toimielinten kuten julkisia hankintoja valvovan elimen perustaminen lisäisi hallinnollista taakkaa.

Kategoriat