Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamiseksi

Ehdotetun uudistuksen, jonka mukaan eduskunnan suostumus tarvitaan järjestelyihin, joissa valtion omistusosuus laskee alle kolmasosan, on lausunnossa katsottu olevan tarkoituksenmukainen. On tärkeää, että perustettavan kehitysyhtiön tehtävät ja tavoitteet kuvattaisiin selkeästi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut valtioneuvoston kanslialle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) muuttamisesta, joka koskee uuden valtion erityistehtäväyhtiön, kehitysyhtiön, perustamista.

Lausunnossa tarkastusvirasto on todennut että esityksestä ei konkreettisesti käy ilmi nykyisen oikeustilan ongelmat tai se, millaisissa konkreettisissa tilanteissa kehitysyhtiötä tarvittaisiin. Ehdotetun uudistuksen, jonka mukaan eduskunnan suostumus tarvitaan järjestelyihin, joissa valtion omistusosuus laskee alle kolmasosan, on lausunnossa katsottu olevan tarkoituksenmukainen ja turvaavan osaltaan eduskunnan päätösvaltaa kehitysyhtiön toteuttamien järjestelyiden toteuttamisessa.

Tarkastusviraston mukaan on tärkeää, että perustettavan kehitysyhtiön tehtävät ja tavoitteet kuvattaisiin selkeästi esimerkiksi yhtiötä koskevassa erillisessä toimiohjeessa.

On myös kiinnitettävä huomiota siihen, että kehitysyhtiön varallisuutta tosiasiallisesti käytettään niihin tarkoituksiin, jotka on määritetty yhtiön strategisiksi tavoitteiksi. Parlamentaarisen valtion omistajaohjauksen neuvottelukunnan, jolla olisi lähinnä neuvoantava rooli, osallistumista kehitysyhtiön hallinnointiin olisi tarkastusviraston mukaan tarkoituksenmukaista myös käsitellä hallituksenesitysluonnoksessa.

Kategoriat