Lausunto: Valtion kiinteistöstrategiaa 2030 koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnos

Valtion kiinteistöstrategian ehdotetut tavoitteet ovat VTV:n mielestä kannatettavia ja kytkeytyvät hyvin valtiontalouden kokonaisvaltaiseen ja kestävään hoitoon.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa valtion kiinteistöstrategiaa 2030 koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen luonnoksesta. Strategialuonnoksessa korostetaan valtion kaiken kiinteistöomaisuuden – sekä rakennetun että maa- ja vesiomaisuuden –kokonaisvaltaisen hoitamisen ja hyödyntämisen merkitystä.

Edelliseen, vuoden 2010 kiinteistöstrategiaan verrattuna eroina ovat kirjaukset, jotka liittyvät omistajahallinnon toimijoiden ja vastuiden täsmentämiseen sekä strategisen ja ei-strategisen omaisuuden määrittelyn kehittämiseen. Lisäksi luonnoksessa käsitellään laajemmin valtion kokonaisetua erityisesti kulttuurihistoriallisten kohteiden ja kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, ja siinä on vahvistettu ilmasto- ja ympäristökysymysten sekä tiedon jakamisen ja rekisterien kehittämisen painoarvoa.

VTV:n näkemyksen mukaan strategian tavoitteet ovat kannatettavia, ja ne kytkeytyvät hyvin valtiontalouden kokonaisvaltaiseen ja kestävään hoitoon. Maininta kiinteistöomaisuuden koko elinkaaren kattavasta tarkastelusta on tärkeä. Valtion kiinteistöomaisuuden keskittämisen jatkaminen on suositeltava linjaus, sillä omistajatahoja ja toimijoita on edelleen runsaasti. Haasteellisena VTV pitää tavoitetta luokitella kiinteistöomaisuus strategisiin omistuksiin, käyttökiinteistöihin ja luovutettaviin kiinteistöihin.

Strategian päivittäminen, sen tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä kiinteistöihin liittyvä tiedonhallinta on nostettu luonnoksessa hyvin ja perustellusti esille. Lisäksi VTV katsoo, että valtion kiinteistöstrategiaa, toimitilastrategiaa, toiminnan ja palveluiden digitalisointiohjelmia sekä joulukuussa 2020 vahvistettua julkisen hallinnon strategiaa tulisi käsitellä laajasti kokonaisuutena.

Kategoriat