Valtionhallinnon tilintarkastuskertomukset vuodelta 2018

Tulosta sivu

VTV on tarkastanut valtion, ministeriöiden ja muiden virastojen tilinpäätökset vuodelta 2018 ja antanut niistä tilintarkastuskertomukset. Joka neljäs tarkastettu sai huomautuksen tilinpäätöksen tai taloudenhoidon puutteista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain valtion, ministeriöiden ja muiden tilinpäätösvelvollisten virastojen tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston tilinpäätökset. Yhteensä tarkastusvirasto on antanut 67 tilintarkastuskertomusta vuodelta 2018.

Joka neljäs kirjanpitoyksikkö sai huomautuksen tilinpäätöksen tai taloudenhoidon puutteista

Valtaosa tarkastetuista, kolme rahastoa ja 47 kirjanpitoyksikköä, sai puhtaan tilintarkastuskertomuksen, eli taloudenhoidossa ei havaittu puutteita tilinpäätöksessä tai taloudenhoidon menettelyissä. Mukautettu eli huomautuksen sisältävä tilintarkastuskertomus annettiin valtion ja kuudentoista kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä. Huomautuksen sai siis joka neljäs kirjanpitoyksikkö.

Valtiontalouden tarkastusvirasto voi huomauttaa tilintarkastuskertomuksessa, jos jossain seuraavista asioista havaitaan puutteita:

  • tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot

  • toiminnallisen tehokkuuden oikeat ja riittävät tiedot

  • riittävä sisäisen valvonta

  • talousarvion noudattaminen.

Lisäksi tilintarkastuskertomuksessa voidaan huomauttaa budjetointimenettelyistä. Vuoden 2018 tilintarkastuksessa budjetointimenettelyistä huomautettiin kahta kirjanpitoyksikköä, valtiovarainministeriötä ja Liikennevirastoa.

VTV voi velvoittaa tarkastetun viraston johtoa ilmoittamaan sille niistä toimenpiteistä, joihin johto on ryhtynyt korjatakseen huomautukseen johtaneen asiantilan. Näitä ilmoitusvelvollisuuksia asetettiin vuoden 2018 tarkastuksen perusteella kahdelle kirjanpitoyksikölle: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle keskitettyjen palvelutehtävien sisäisen valvonnan järjestämisestä ja Liikennevirastolle budjetoinnista, talousarvion noudattamisesta ja sisäisen valvonnan puutteista. Tarkastusvirasto käsittelee saadut ilmoitukset syksyn 2019 aikana.

Seitsemän virastoa ei ollut noudattanut talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä

Yksi Valtiontalouden tarkastusviraston tärkeimmistä tehtävistä on virastolle perustuslaissa asetettu tehtävä tarkastaa, noudattavatko kirjanpitoyksiköt eduskunnan päättämää valtion talousarviota. Tarkastusvirasto antaakin tilintarkastuskertomuksessa kannanoton talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattamisesta.

Mikäli talousarviota tai sitä koskevia keskeisiä säännöksiä ei ole kaikilta osin noudatettu, tarkastusvirasto antaa yksilöidyn kielteisen laillisuuskannanoton. Kielteiset laillisuuskannanotot koskevat yleensä yksittäisiä taloudenhoidon osa-alueita tai menettelyjä, joten sen saaminen ei tarkoita, että viraston tai valtion taloutta olisi kokonaisuutena hoidettu lainvastaisesti tai että taustalla olisi valtion varojen väärinkäyttö. Kielteistä laillisuuskannanottoa on kuitenkin aina pidettävä kyseisen viraston taloudenhoidon kannalta vakavana asiana.

Talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisia menettelyjä todettiin seitsemän kirjanpitoyksikön tilintarkastuksessa. Määrä on laskenut hieman edellisvuosista. Kielteinen laillisuuskannanotto liittyy usein esimerkiksi siihen, että määräraha on käytetty vääränä varainhoitovuonna tai toiseen tarkoitukseen, kuin mihin se on talousarviossa osoitettu. Näiden lisäksi kielteinen laillisuuskannanotto voidaan antaa myös muiden varainhoitoon liittyvien säännösten vastaisista menettelyistä.

 

Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2018

Tilintarkastuskertomukset Tilikausi 2018

Valtion tilinpäätös

Valtion tilinpäätös (lisätietoja: Riitta-Liisa Heikkilä)

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia (lisätietoja: Pekka Ihalainen)

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Ulkoministeriön hallinnonala

Ulkoministeriö (lisätietoja: Jani Leinonen)

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö (lisätietoja: Heikki Kuivanto)
Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Sannaleena Franssi)
Rikosseuraamuslaitos (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Syyttäjälaitos (lisätietoja: Sannaleena Franssi)
Ulosottolaitos (lisätietoja: Sannaleena Franssi)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Maahanmuuttovirasto (lisätietoja: Mika Limola)
Pelastusopisto (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Poliisihallitus (lisätietoja: Arto Manninen)
Rajavartiolaitos (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Sisäministeriö (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Puolustusministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Puolustusvoimat (lisätietoja: Pontus Londen)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ahvenanmaan valtionvirasto (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Rahoitusvakausvirasto (lisätietoja: Hanna Puukko-Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Heli Nikander)
Tulli (lisätietoja: Petri Nurmi)
Valtiokonttori (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Jonna Carlson)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (lisätietoja: Heli Nikander)
Valtiovarainministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Verohallinto (lisätietoja: Sari Lakka)
Väestörekisterikeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Klaus Krokfors)
Museovirasto (lisätietoja: Mika Halme)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (lisätietoja: Mia Huhta-Keskinen)
Opetushallitus (lisätietoja: Riku Stengård)
Suomen Akatemia (lisätietoja: Sanna-Mari Viljanen)
Suomenlinnan hoitokunta (lisätietoja: Riku Stengård)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Elintarviketurvallisuusvirasto (lisätietoja: Mari Brusila)
Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Riitta-Liisa Heikkilä)
Maa- ja metsätalousministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Maanmittauslaitos (lisätietoja: Heli Nikander)
Maaseutuvirasto (lisätietoja: Mari Brusila)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Liikenne- ja viestintäministeriö (lisätietoja: Harri Myllyoja)
Liikennevirasto (lisätietoja: Johanna Kormu)
Liikenteen turvallisuusvirasto (lisätietoja: Harri Myllyoja)
Viestintävirasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (lisätietoja: Tea Grönlund)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Geologian tutkimuskeskus (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (lisätietoja: Maarit Laatikainen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Mikki Paulamäki)
Työ- ja elinkeinoministeriö (lisätietoja: Juhani Räsänen)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Jonna Carlson)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jonna Carlson)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lisätietoja: Christa Laurila)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Suomen ympäristökeskus (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)
Ympäristöministeriö (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Reijo Luomala)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Milla Tulokas)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Liitetiedostot

Kategoriat