Statsförvaltningens revisionsberättelser 2018

Statens revisionsverk har reviderat statens, ministeriernas och de övriga ämbetsverkens bokslut för 2018 och givit revisionsberättelserna för dessa. En fjärdedel av organisationerna gavs en anmärkning om brister i bokslutet eller skötseln av finanserna.

Statens revisionsverk reviderar varje år statens, ministeriernas och de övriga bokslutsskyldiga ämbetsverkens bokslut. Dessutom reviderar revisionsverket boksluten för tre fonder utanför statsbudgeten. Sammanlagt har revisionsverket givit 67 revisionsberättelser för 2018.

En fjärdedel av bokföringsenheterna gavs en anmärkning om brister i bokslutet eller skötseln av finanserna

Merparten av de organisationer som var föremål för revision, dvs. tre fonder och 47 bokföringsenheter, gavs en ren revisionsberättelse. Det innebär att revisionsverket inte upptäckte några brister i vare sig bokslutet eller förfarandena för hur finanserna hade skötts. En anpassad revisionsberättelse som innefattar en anmärkning gavs för statsbokslutet och 16 boksföringsenheters bokslut. En fjärdedel av bokföringsenheterna fick med andra ord en anmärkning.

Statens revisionsverk kan ge en anmärkning i revisionsberättelsen om brister upptäcks i följande områden:

  • riktiga och tillräckliga uppgifter i bokslutet

  • riktiga och tillräckliga uppgifter om den funktionella effektiviteten

  • tillräcklig intern kontroll

  • budgetefterlevnad.

I revisionsberättelsen kan revisionsverket även ge en anmärkning om budgeteringsförfaranden. Vid revisionen 2018 gavs två bokföringsenheter, dvs. Finansministeriet och Trafikverket, en anmärkning om budgeteringsförfaranden.

Statens revisionsverk kan ålägga ledningen i ett granskat ämbetsverk att meddela revisionsverket vilka åtgärder som ledningen har vidtagit för att åtgärda de brister som lett till en anmärkning. Utifrån revisionen 2018 gavs följande två bokföringsenheter sådana meddelandeålägganden: Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning: på grund av organisation av intern kontroll över centraliserade serviceuppgifter, och Trafikverket: på grund av brister i budgeteringen, budgetefterlevnaden och den interna kontrollen. Revisionsverket behandlar de inkomna meddelandena under hösten 2019.

Sju ämbetsverk hade inte iakttagit budgeten och budgetbestämmelserna

En av Statens revisionsverks viktigaste uppgifter är den i grundlagen fastställda uppgiften att granska om bokföringsenheterna iakttar den av riksdagen fastställda statsbudgeten. Därför avger revisionsverket i revisionsberättelsen ett ställningstagande huruvida budgeten och de viktigaste bestämmelserna om budgeten har iakttagits.

Om budgeten eller de viktigaste bestämmelserna om budgeten inte till alla delar har iakttagits, lämnar revisionsverket ett specificerat negativt ställningstagande till lagligheten. Negativa ställningstaganden gäller vanligen enskilda delområden eller förfaranden för skötsel av finanserna. Därför innebär de inte att ett ämbetsverks eller statens finanser som helhet har skötts i strid med lag eller att statsmedel har missbrukats. Ett negativt ställningstagande till lagenligheten bör emellertid alltid betraktas som allvarligt med tanke på skötseln av finanserna vid ämbetsverket i fråga.
Vid revisionen konstaterades förfaranden som stred mot budgeten och bestämmelserna om budgeten vid sju bokföringsenheter. Antalet har minskat något jämfört med tidigare år. Ett negativt ställningstagande handlar ofta till exempel om att ett anslag har använts under fel budgetår eller för något annat ändamål än det som anslaget är anvisat för i budgeten. Dessutom kan ett negativt ställningstagande lämnas för förfaranden som strider mot andra bestämmelser om medelsförvaltning.

Med undantag av den svenskspråkiga revisionsberättelsen till Statens ämbetsverk på Åland är revisionsberättelserna på finska. Revisionsberättelsen om revisionen av statbokslutet finns både på finska och på svenska.

 

Statsbokslutet

Statsbokslutet (mer information: Riitta-Liisa Heikkilä)

Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia (lisätietoja: Pekka Ihalainen)

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Ulkoministeriön hallinnonala

Ulkoministeriö (lisätietoja: Jani Leinonen)

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriö (lisätietoja: Heikki Kuivanto)
Oikeusrekisterikeskus (lisätietoja: Sannaleena Franssi)
Rikosseuraamuslaitos (lisätietoja: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Syyttäjälaitos (lisätietoja: Sannaleena Franssi)
Ulosottolaitos (lisätietoja: Sannaleena Franssi)

Sisäministeriön hallinnonala

Hätäkeskuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Maahanmuuttovirasto (lisätietoja: Mika Limola)
Pelastusopisto (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Poliisihallitus (lisätietoja: Arto Manninen)
Rajavartiolaitos (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Sisäministeriö (lisätietoja: Minna Tyrväinen)
Suojelupoliisi (lisätietoja: Mikki Paulamäki)

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustushallinnon rakennuslaitos (lisätietoja: Mika Limola)
Puolustusministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Puolustusvoimat (lisätietoja: Pontus Londen)

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Statens ämbetsverk på Åland (mer information: Tiina Riihilahti-Jylhä)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (lisätietoja: Pentti Pohja)
Rahoitusvakausvirasto (lisätietoja: Hanna Puukko-Manninen)
Tilastokeskus (lisätietoja: Heli Nikander)
Tulli (lisätietoja: Petri Nurmi)
Valtiokonttori (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (lisätietoja: Jonna Carlson)
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (lisätietoja: Aila Aalto-Setälä)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (lisätietoja: Heli Nikander)
Valtiovarainministeriö (lisätietoja: Pasi Tervasmäki)
Verohallinto (lisätietoja: Sari Lakka)
Väestörekisterikeskus (lisätietoja: Pentti Pohja)

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Kansallisarkisto (lisätietoja: Klaus Krokfors)
Museovirasto (lisätietoja: Mika Halme)
Opetus- ja kulttuuriministeriö (lisätietoja: Mia Huhta-Keskinen)
Opetushallitus (lisätietoja: Riku Stengård)
Suomen Akatemia (lisätietoja: Sanna-Mari Viljanen)
Suomenlinnan hoitokunta (lisätietoja: Riku Stengård)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Elintarviketurvallisuusvirasto (lisätietoja: Mari Brusila)
Luonnonvarakeskus (lisätietoja: Riitta-Liisa Heikkilä)
Maa- ja metsätalousministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Maanmittauslaitos (lisätietoja: Heli Nikander)
Maaseutuvirasto (lisätietoja: Mari Brusila)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ilmatieteen laitos (lisätietoja: Elina Rautavalta)
Liikenne- ja viestintäministeriö (lisätietoja: Harri Myllyoja)
Liikennevirasto (lisätietoja: Johanna Kormu)
Liikenteen turvallisuusvirasto (lisätietoja: Harri Myllyoja)
Viestintävirasto (lisätietoja: Tanja Ekroos)

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (lisätietoja: Tea Grönlund)
Energiavirasto (lisätietoja: Arto Manninen)
Geologian tutkimuskeskus (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (lisätietoja: Maarit Laatikainen)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (lisätietoja: Jaana Puhakainen)
Patentti- ja rekisterihallitus (lisätietoja: Jani Leinonen)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lisätietoja: Mikki Paulamäki)
Työ- ja elinkeinoministeriö (lisätietoja: Juhani Räsänen)

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Jonna Carlson)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Sosiaali- ja terveysministeriö (lisätietoja: Susanna Falck)
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (lisätietoja: Jonna Carlson)
Säteilyturvakeskus (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (lisätietoja: Christa Laurila)

Ympäristöministeriön hallinnonala

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (lisätietoja: Olli Piiroinen)
Suomen ympäristökeskus (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)
Ympäristöministeriö (lisätietoja: Pauliina Taavitsainen)

Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Palosuojelurahasto (lisätietoja: Reijo Luomala)
Valtion televisio- ja radiorahasto (lisätietoja: Milla Tulokas)
Öljysuojarahasto (lisätietoja: Erja Kaskinen)

Bilagefiler

pdf

Revisionsberättelse om revisionen av statsbokslutet för år 2018

31.02 kb 10.05.2019

pdf

Revisionsberättelse för Statens ämbetsverk på Åland år 2018

360.38 kb 30.04.2019

pdf

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

350.42 kb 24.04.2019

pdf

Elintarviketurvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.28 kb 24.04.2019

pdf

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

351.4 kb 30.04.2019

pdf

Energiaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.35 kb 26.03.2019

pdf

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.3 kb 23.04.2019

pdf

Geologian tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.07 kb 25.04.2019

pdf

Hätäkeskuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.87 kb 29.03.2019

pdf

Ilmatieteen laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.76 kb 04.04.2019

pdf

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.72 kb 30.04.2019

pdf

Kansallisarkiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.6 kb 29.03.2019

pdf

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.3 kb 09.04.2019

pdf

Liikenne- ja viestintäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.34 kb 03.05.2019

pdf

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

363.59 kb 30.04.2019

pdf

Liikenteen turvallisuusviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.94 kb 29.04.2019

pdf

Luonnonvarakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.02 kb 26.04.2019

pdf

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.09 kb 23.04.2019

pdf

Maa- ja metsätalousministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.16 kb 30.04.2019

pdf

Maahanmuuttoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.82 kb 30.04.2019

pdf

Maanmittauslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.69 kb 29.04.2019

pdf

Maaseutuviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.84 kb 25.04.2019

pdf

Museoviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.12 kb 26.04.2019

pdf

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.24 kb 02.05.2019

pdf

Oikeusrekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.39 kb 11.04.2019

pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.32 kb 02.05.2019

pdf

Opetushallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.24 kb 30.04.2019

pdf

Palosuojelurahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

349.5 kb 18.03.2019

pdf

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.53 kb 05.04.2019

pdf

Pelastusopiston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.84 kb 09.04.2019

pdf

Poliisihallituksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.6 kb 24.04.2019

pdf

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.95 kb 01.04.2019

pdf

Puolustusministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.79 kb 30.04.2019

pdf

Puolustusvoimien tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.11 kb 26.04.2019

pdf

Rahoitusvakausviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.51 kb 29.04.2019

pdf

Rajavartiolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.29 kb 23.04.2019

pdf

Rikosseuraamuslaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.33 kb 29.04.2019

pdf

Sisäministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.33 kb 02.05.2019

pdf

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.51 kb 08.04.2019

pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.54 kb 02.05.2019

pdf

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.88 kb 09.04.2019

pdf

Suojelupoliisin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

345.3 kb 09.04.2019

pdf

Suomen Akatemian tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.22 kb 29.04.2019

pdf

Suomen ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.88 kb 24.04.2019

pdf

Suomenlinnan hoitokunnan tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.18 kb 18.04.2019

pdf

Syyttäjälaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.56 kb 23.04.2019

pdf

Säteilyturvakeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.18 kb 15.04.2019

pdf

Tasavallan presidentin kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.9 kb 24.04.2019

pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.37 kb 29.04.2019

pdf

Tilastokeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.86 kb 29.04.2019

pdf

Tullin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.04 kb 02.05.2019

pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.49 kb 08.04.2019

pdf

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.64 kb 03.05.2019

pdf

Ulkoministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

444.55 kb 30.04.2019

pdf

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.41 kb 10.04.2019

pdf

Valtiokonttorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.74 kb 30.04.2019

pdf

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.37 kb 26.03.2019

pdf

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

350.31 kb 29.04.2019

pdf

Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.44 kb 19.03.2019

pdf

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.94 kb 29.04.2019

pdf

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

348.7 kb 30.04.2019

pdf

Valtiovarainministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

352.94 kb 03.05.2019

pdf

Verohallinnon tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.15 kb 26.04.2019

pdf

Viestintäviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.32 kb 15.04.2019

pdf

Väestörekisterikeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

346.01 kb 05.04.2019

pdf

Ympäristöministeriön tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

347.81 kb 24.04.2019

pdf

Öljysuojarahaston tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

350.18 kb 14.03.2019
kategorier