Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019

Alueelliset työllisyyskokeilut vähensivät pitkäaikaistyöttömien määrää ja alensivat työttömyysastetta kokeilualueilla. Kehitykseen on kuitenkin voinut vaikuttaa sekä työllistyminen avoimille työmarkkinoille että lisääntynyt osallistuminen palveluihin. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi seurata kuluvan hallituskauden työllisyyden kuntakokeilujen tuloksia systemaattisesti ja toteuttaa niistä laadukkaita vaikutusarviointeja.

Tarkastuksen kohteena olivat TE-toimistojen tarjoamat julkiset työvoima- ja yrityspalvelut sekä työllisyyden hoitoon kohdistettujen uudistusten toimeenpano hallituskaudella 2015–2019. Uudistuksista tarkasteltiin alueellisia työllisyyskokeiluja sekä työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja.

TE-hallinto käytti työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan vajaat 600 miljoonaa euroa vuonna 2015. Määrärahojen käyttö väheni vuodesta 2015 vuoteen 2018 noin 18 prosenttia. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten onnistuneesti TE-hallinto on tarjonnut työvoimapalveluja ja toteuttanut tarkastuksen kohteena olleet uudistukset.

Alueelliset työllisyyskokeilut vähensivät pitkäaikaistyöttömien määrää ja alensivat työttömyysastetta kokeilualueilla. Työnhakijarekisteriin pohjautuvien tilastojen analyysin perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, missä määrin kehitykseen on vaikuttanut lisääntynyt osallistuminen palveluihin ja missä määrin työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Määräaikaishaastattelujen lisääminen kasvatti TE-toimistojen kontakteja asiakkaisiin ja tehosti työnhakijoiden ohjausta palveluihin. Haastattelujen lisääminen kuitenkin kasvatti TE-toimiston henkilöstön kuormitusta. Tarkastuksen perusteella uudistus on ollut kokonaisuutena myönteinen.

TE-hallinnolla on ollut määrärahojen vähenemisestä huolimatta kohtuullisen hyvät edellytykset tarjota työvoimapalveluja. Kokonaisuutena palvelujen hankinta vähentyi jonkin verran tarkastelujaksolla. Työllisyystilanne parani tarkastelujakson loppua kohti, mikä myös vähensi TE-palvelujen tarvetta.

Tarkastuksen tausta-aineistoon kuuluu Työvoimapalvelujen vaikuttavuus taloustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa -selvitys, joka perustuu VTV:n vuonna 2018 Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta (Etla) tilaamaan raporttiin.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-487-3