Effekterna av omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013

Nedläggningen av arbets- och näringsbyråerna och införandet av servicelinjerna bidrog inte till att höja sysselsättningsgraden och kundnöjdheten under de år som följde på omorganiseringen. ANM bör i samarbete med arbets- och näringsbyråerna fortsätta att utveckla servicen och verksamheten, och se till att verksamhetsutvecklingen kan följas upp på ett tillförlitligt sätt.

Granskningen fokuserade på reformen av nätverket av arbets- och näringsbyråer 2013 och på en modell som bygger på servicelinjer och som infördes på arbets- och näringsbyråerna samma år. Ändringarna hörde till den tidigare inledda helhetsomorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna.

Syftet med granskningen var att utvärdera om det byrånätverk som fastställdes i omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013, och modellen som bygger på servicelinjer, har gjort arbets- och näringstjänsterna mer välfungerande och mer effektiva, som planerat. Syftet var även att utvärdera om ändringen av byrånätverket hade bidragit till att höja sysselsättningsgraden. Genom granskningen utredde revisionsverket även huruvida det hade uppstått problem med omorganiseringen och på vilket sätt problemen hade hanterats och lösts.

Omorganiseringen av arbets- och näringsbyråerna 2013 bidrog inte på önskat sätt till att höja sysselsättningsgraden och kundnöjdheten. Byråernas produktivitet och lönsamhet ökade inte heller nämnvärt under 2013–2017, när sysselsättningsplaner användes som central prestation. I de kommuner där en arbets- och näringsbyrå lades ner blev den genomsnittliga arbetslöshetstiden under de år som följde på reformen 2–3 veckor längre jämfört med arbetslöshetstiden i andra kommuner. Även arbetslöshetsgraden steg tillfälligt i kommunerna.

Arbets- och näringsbyråerna anser att orsaken till de försämrade resultaten är att reformen av nätverket av arbets- och näringsbyråer och omarbetningen av servicemodellen genomfördes samtidigt som resursminskningarna. Revisionsverket rekommenderar att arbets- och näringsministeriet i samarbete med arbets- och näringsbyråerna bedömer om byråerna ska omorganiseras och gör nödvändiga ändringar för att bästa praxis ska kunna förankras i hela landet.

Utvecklingen av serviceprocessen på byråerna bör fortsätta så att hänsyn tas till kundernas behov, sysselsättningsmålen och behovet att utveckla informationssystemen. NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter bör presentera de centrala prestationerna och nyckeltalen för operativ effektivitet på arbets- och näringsbyråerna bland bokslutsinformationen för att det ska vara möjligt att följa upp utvecklingen av byråernas verksamhet under olika år.

kategorier