Kuvituskuva

Hyvä hallinto ja tilivelvollisuus hallinnonaloittain

Tarkastusvirasto arvioi tilintarkastusten yhteydessä, esitetäänkö kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä oikeat ja riittävät tiedot virastojen ja laitosten talousarvion toteutumisesta, tuotoista ja kuluista sekä taloudellisesta asemasta, ja onko toiminnallisesta tehokkuudesta esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Lisäksi arvioidaan, ovatko budjetointimenettelyt asianmukaisia. Tulosohjauksen toimivuutta tilintarkastuksissa arvioidaan toiminnan taloudellisuudelle ja tehokkuudelle asetettujen tavoitteiden ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tietojen perusteella.

Tämä artikkeli on osa VTV:n vuoden 2018 vuosikertomusta.

Tasavallan presidentin kanslia

Tilintarkastuksen perusteella todettiin, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu.

Kuvio 1: Yhteenveto tilintarkastuksesta

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski korkotulojen (253 472,22 euroa) kirjaamista talousarvion vastaisesti momentille 13.01.05. (Korot muista lainoista). Sisäisen valvonnan huomautus koski palkkahallinnon tarkastuksessa esille tulleita sisäisen valvonnan puutteita.

Kuvio 2: Yhteenveto tilintarkastuksesta

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ulkoministeriön tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski osastoon 12 kuuluvien viisumitulojen (noin 25 000 euroa) kirjaamista talousarvion vastaisesti momentille 24.01.01 (Ulkoasiainhallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 v).

Sisäisen valvonnan huomautus koski palkkahallinnon tarkastuksessa esille tulleita sisäisen valvonnan puutteita. Nämä johtivat myös ilmoitusvelvollisuuteen tarkastusvirastolle.

Kuvio 3: Yhteenveto tilintarkastuksesta

Oikeusministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski momentin 25.01.20 (Erityismenot, arviomääräraha) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti momenteille 25.10.04 (Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, arviomääräraha) kuuluvien menojen (307 036 euroa) maksamiseen.

Ulosottolaitoksen tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski määrärahan ylittämistä 135 418 eurolla talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n vastaisesti talousarvion kohdassa 25.10.50.5 (Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot, EK enintään). Talousarvion vastaisia menettelyjä pidettiin molemmissa tilintarkastuksissa myös sisäisen valvonnan puutteina.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin oikeusministeriön hallinnonalalla taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toimi kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksikössä.

Kuvio 4: Yhteenveto tilintarkastuksista

Sisäministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Sisäisen valvonnan puutteet koskivat palkkahallinnon sisäistä valvontaa.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin sisäministeriön hallinnonalalla taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toimi sisäministeriötä ja Suojelupoliisia lukuun ottamatta kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Kuvio 5: Yhteenveto tilintarkastuksista

Puolustusministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin puolustusministeriön hallinnonalalla taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toimi puolustusministeriössä ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa. Tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisiin vuosiin verrattuna.

Kuvio 6: Yhteenveto tilintarkastuksista

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Verohallinnon tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski momentille 12.39.10 (Muut sekalaiset tulot) kuuluvien hyvitysten (305 000 euroa) kirjaamista talousarvion vastaisesti momentille 28.10.01 (Verohallinnon toimintamenot, siirtomääräraha 2 vuotta).

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sisäisen valvonnan puutteet koskivat valtion talousarviosta annetun lain 12 b §:n tarkoittamia keskitettyjä taloushallintotehtäviä. Tämä johti myös ilmoitusvelvollisuuteen tilintarkastuskertomuksessa. Muut sisäisen valvonnan puutteet hallinnonalalla koskivat tilintarkastusten mukaan sopimushallintaa, palkkahallintoa ja tase-erittelyjä.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin valtiovarainministeriön hallinnonalalla taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toimi valtiovarainministeriön hallinnonalalla viidessä kirjanpitoyksikössä. Nämä olivat Tulli, Verohallinto, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tässä ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 7: Yhteenveto tilintarkastuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu Opetushallitusta lukuun ottamatta kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.
Opetushallituksen tilintarkastuskertomukseen sisältyvä kielteinen laillisuuskannanotto koski momentin 29.20.21 (Ammatillisen koulutuksen kehittäminen, siirtomääräraha 2 v vuoden 2016 talousarvio) määrärahan (0,74 miljoonaa euroa) käyttämistä talousarvion vastaisesti momenteille 29.01.02 (Opetushallituksen toimintamenot, siirtomääräraha 2 v) ja 29.40.20 (Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot, siirtomääräraha 3 v) kuuluvien menojen maksamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisen valvonnan puutteet koskivat tietojärjestelmien sisäistä valvontaa.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tilintarkastuksen yhteydessä taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toteutui hallinnonalalla Suomen Akatemian ja Suomenlinnan hoitokunnan osalta. Kun vastaava arvio tehdään taloudellisuutta koskevien tavoitteiden ja siitä esitettyjen oikeiden ja riittävien tietojen perusteella, tulosohjaus toteutui Suomen Akatemian, Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan osalta. Tilanne ei ole muuttunut edellisiin vuosiin verrattuna.

Kuvio 8: Yhteenveto tilintarkastuksista

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Sisäisen valvonnan puutteet koskivat valtionavustuksen hakemismenettelyjä ja matkustusmenettelyitä.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tilintarkastuksen yhteydessä taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toteutui Maanmittauslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen osalta. Kun vastaava arvio tehdään ainoastaan taloudellisuutta koskevien tavoitteiden ja niitä koskevien oikeiden ja riittävien tietojen perusteella, tulosohjaus toteutui ministeriötä lukuun ottamatta kaikissa kirjanpitoyksiköissä. Tilanne ei ole muuttunut edellisestä vuodesta.

Kuvio 9: Yhteenveto tilintarkastuksista

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Liikenneviraston tilintarkastuksen perusteella todettiin sisäisen valvonnan puutteita menojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa ja pitkäkestoisten hankkeiden sopimushallinnassa. Liikenteenteen turvallisuusviraston sisäisen valvonnan puutteet koskivat tietojärjestelmiä.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin liikenne- ja viestintäviraston hallinnonalalla tilintarkastuksen yhteydessä taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Riittävillä tavoitteilla ohjattuna ja oikeat ja riittävät tiedot esittävänä pidettiin Viestintävirastoa. Tuottavuuden osalta tulosohjaus näin arvioituna toimi kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Kuvio 10: Yhteenveto tilintarkastuksista

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski momentin 32.20.41 (Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen, siirtomääräraha 3 v vuoden 2015 talousarvio) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti valtion viraston kehittämishankkeen rahoittamiseen (271 139 euroa).

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen, KEHA-keskuksen, tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta, siirtomääräraha 3 v vuoden 2016 talousarvio) määrärahan käyttämistä talousarvion vastaisesti siirtotalouden kuluihin (186 674 euroa) sekä kirjanpidon tositteiden laatimista ja arkistoimista. Nämä johtivat myös ilmoitusvelvollisuuteen tarkastusvirastolle.

Energiaviraston tilintarkastuskertomukseen sisältynyt kielteinen laillisuuskannanotto koski tulojen (104 500 euroa) kirjaamista talousarvion ja valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n vastaisesti momentille 32.60.46 (Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki, arviomääräraha).

Sisäisen valvonnan puutteet koskivat kirjanpidon tosittamista ja tositteiden arkistointia sekä palkkahallinnon menettelyjä.

Tulosohjauksen tilaa arvioitiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella. Näin arvioituna tulosohjaus toimi vain Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kun vastaava arviointi tehtiin tuottavuudelle asetettujen tavoitteiden ja siitä esitettyjen tietojen perusteella, riittävillä tavoitteilla ohjattuja, oikeat ja riittävät tiedot raportoivana pidettiin myös Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Kuvio 11: Yhteenveto tilintarkastuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilintarkastuskertomukseen sisältynyt huomautus sisäisestä valvonnasta koski julkisoikeudellisista suoritteista perittävien maksujen määrittelyä.

Kuvio 12: Yhteenveto tilintarkastuksista

Ympäristöministeriön hallinnonala

Tilintarkastusten mukaan talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on noudatettu kaikissa hallinnonalan kirjanpitoyksiköissä.

Kun tulosohjauksen tilaa arvioitiin ympäristöministeriön hallinnonalalla tuottavuutta koskevien tulostavoitteiden asettamisen ja niistä esitettyjen oikeiden ja riittävien tilinpäätöstietojen perusteella tulosohjaus toteutui Suomen ympäristökeskuksessa.

Kuvio 13: Yhteenveto tilintarkastuksista

Kategoriat