Yritysvastuun ohjaus ja toteutus valtionyhtiöissä Case: Arctia Oy, Kemijoki Oy, Vapo Oy

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa sisältyneen yritysvastuun ohjausta ja toteutusta valtionyhtiöissä (case: Arctia Oy, Kemijoki Oy, Vapo Oy) koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida valtionyhtiöiden yritysvastuun edistämistä omistajaohjauksen keinoin sekä yritysvastuun toteutusta, nykytilaa ja raportointia yhtiöissä. Lisäksi arvioitiin käytäntöjä yritysvastuun toteutuksessa ja omistajaintressien yhteensovittamisessa.

Tarkastus kohdistui kolmen valtio-omisteisen yhtiön omistajaohjaukseen yritysvastuun osalta. Yhtiöiden omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle. Vuoden 2011 valtion omistajapolitiikkaa koskevassa periaatepäätöksessä omistajaohjauksen tehtäväksi määriteltiin edistää ja varmistaa valtionyhtiöiden toiminnan vastuullisuutta. Vuonna 2016 yhteiskuntavastuu nimettiin valtionyhtiöiden perusarvoksi.

Yhtiöiden tarjoamat vastuulliset ratkaisut pitäisi tuoda raportoinnissa paremmin esiin

Tarkastuksen perusteella yritysvastuuta toteutettiin muun muassa energia- ja materiaalitehokkailla sekä hiilijalanjälkeä ja toiminnan muita ympäristövaikutuksia todentavilla ja pienentävillä ratkaisuilla, johtamis-ja raportointijärjestelmien käyttöönotolla sekä kiinnittämällä huomiota asiakastyytyväisyyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

Tapa, jolla yritysvastuun näkökohdat integroidaan olemassa olevaan liiketoimintaan, on yhtiön ratkaistava omista lähtökohdistaan. Omistaja-arvon näkökulmasta yrityksen maine ja liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat tärkeitä tekijöitä. Niitä ajatellen olisi hyvä raportoida siitä, mihin ns. globaaliin megatrendiin – kuten ilmastonmuutokseen tai luonnonresurssien niukkenemiseen – tai rajatumpaan ongelmaan yhtiöllä on vastuullinen ratkaisu tarjottavanaan.

Uuden valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtionneuvoston periaatepäätöksen (2016) mukaan yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee periaatteesta, että yritys osana yhteiskuntaa pärjää sitä paremmin, mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi. Yhtiöille voisi vastaisuudessa olla eduksi tuoda raportoinnissa selkeämmin esille yhtiön yhteiskuntavastuun kantamisen yhteys myös kestävään kehitykseen.

Vastuullisuus on saatu kiinteäksi osaksi omistajaohjausta

Kaikissa case-yhtiöissä oli kartoitettu yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeiset ja yhtiön sidosryhmille tärkeät vastuullisuusteemat tekemällä olennaisuusanalyysi, minkä katsottiin tarkastuksessa olevan edellytys yritysvastuun jalkauttamisessa yritykseen ja sen integroimisessa liiketoimintaan.

Tarkastuksen perusteella työnjako yritysvastuun toteuttamisessa yhtiön ja omistajaohjauksen kesken on molemmille osapuolille selkeä. Yritysvastuun toteuttaminen kuuluu aina yhtiölle, sen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Omistajaohjausosaston tehtävänä on edistää yritysten yritysvastuun tavoitteenasettelua ja motivoida yhtiöitä toteuttamaan yritysvastuuta.

Valtion omistajapolitiikan mukaiset vastuullisuuskysymyksiä koskevat tavoitteet tulevat yhtiöissä hyvin huomioiduksi. Omistajan vastuullisuusnäkemysten välittymisessä hallituksen puheenjohtajalla on tärkeä rooli.

Yritysvastuuasiat ovat tärkeä osa omistajan ja yritysten dialogissa, mutta vastuullisuusanalyysin informaatio ei aina välity riittävästi

Tarkastuksen perusteella omistajaohjausosasto on integroinut yritysvastuuasiat osaksi osaston analyysi- ja omistajastrategista työtä ja yritysvastuu on otettu kiinteäksi osaksi omistajan ja yritysten välistä dialogia.

Omistajaohjausosaston omaan sisäiseen käyttöönsä kehittämä vastuullisuusanalyysi eli riski- ja olennaisuusanalyysi on integroitu osaksi yhtiöiden taloudellista analyysia. Analyysi on vielä osin kehitteillä. Tarkastuksessa havaittiin, että yritysvastuun osatekijöitä oli analyysissä arvioitu useiden indikaattoreiden avulla, ne olivat relevantteja ja niihin liittyvät pisteytykset perusteineen olivat helposti löydettävissä. Haasteena on yritysvastuutavoitteiden ja niiden vaikutusten saattaminen mitattavaan muotoon.

Yhtiökohtaiset vastuullisuusanalyysit ovat työkalu, jonka avulla saadaan esiin yritysvastuun ongelmakohdat, joihin on syytä keskittyä. Analyysien tulosten antamaa olennaista informaatiota ei kuitenkaan ole aina täysin saatu välitettyä tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiöille hyödynnettäväksi.

Edellytykset yritysvastuun hyvään toteuttamiseen ovat olemassa

Tarkastuksen perusteella kaikissa case-yhtiöissä on edellytykset yritysvastuun hyvään toteuttamiseen: yhtiöt ovat tunnistaneet ja arvioineet yritysvastuuriskit ja mahdollisuudet liiketoiminnassa sekä tehneet olennaisuusmäärittelyt. Yritysvastuu on integroituna liiketoimintaan ja ydintoimintoihin, riskienhallintaan ja johtamisjärjestelmiin kaikissa yhtiöissä. Yritysvastuuta johdetaan ja sille annetaan mitattavia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan ja joista raportoidaan vuosikertomuksessa. Yritysvastuunäkökohdat ovat hallituksen agendalla kaikissa kolmessa yhtiössä. Kaikki yhtiöt huomioivat sidosryhmien esiin nostamat uudet odotukset yritysvastuusta.

Yritysvastuun keskeisiin tavoiteltaviin hyötyihin case-yhtiöiden kaltaisten ympäristösensitiivisten yhtiöiden kannalta kuuluu toimintaedellytysten jatkuvuuden turvaaminen sekä sosiaalisen toimintaluvan ylläpitäminen.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että

  1. omistajaohjausosasto arvioi, missä määrin on tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota yhtiön toiminnan arvoa luovien elementtien esilletuontiin yhtiön raportoinnissa ja mihin kestävyyshaasteeseen yhtiöt tarjoavat vastuullista ratkaisua

  2. omistajaohjausosasto kiinnittää huomiota siihen, että yritysvastuun toteuttamisessa ja siitä raportoinnissa tuodaan esille vahvuuksina myös perusasiat, kuten verojalanjälki ja ilmastositoumukset

  3. yhtiöt entistä enemmän raportoivat yritysvastuun tietoja absoluuttisten lukujen lisäksi suhteutettuna, mikä helpottaa vastuullisuuden tason tunnistamista ja arviointia.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-371-5