Jälkiseurantaraportti: Yritysvastuun ohjaus ja toteutus valtionyhtiöissä Case: Arctia Oy, Kemijoki Oy, Vapo Oy

Omistajaohjaus tarkastelee yritysvastuuanalyysissä, miten yhtiöt huomioivat globaalit megatrendit liiketoiminnassaan. Se ohjaa yhtiöitä raportoimaan arvoa luovista tekijöistä, kuten ilmastositoumuksista. Vastuullisuustoimien tavoitteena on luoda lisäarvoa ja tukea omistaja-arvon kasvua.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan Yritysvastuun ohjaus ja toteutus valtionyhtiöissä Case Arctia Oy, Kemijoki Oy, Vapo Oy -tarkastuksesta (5/2017). Jälkiseurantaraportissa selvitetään, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen johdosta on ryhdytty.

Tarkastuksen kohteena oli yritysvastuun ohjaus valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla ja yritysvastuun toteuttaminen kolmessa case-yhtiössä. Tarkastuksessa todettiin, että omistajaohjauksen tulisi arvioida, onko sen tarpeen ohjata yhtiöitä raportoimaan entistä tarkemmin asiakkaalle tarjottavista yhteiskuntavastuullisista ratkaisuista sekä liiketoiminnalle arvoa tuovista yritysvastuun elementeistä. Omistajaohjauksen tulisi kiinnittää huomiota siihen, että yritysvastuun toteuttamisessa ja raportoinnissa tuodaan vahvuuksina esille ilmastositoumukset ja verojalanjälki. Yhtiöiden tulisi raportoida yritysvastuusta entistä enemmän suhteutettuna, sillä se helpottaisi vastuullisuuden tason tunnistamista ja arviointia.

Jälkiseurannassa havaittiin, että omistajaohjaus kiinnittää yritysvastuuanalyysissään erityistä huomiota siihen, miten yhtiöt ottavat globaalit megatrendit huomioon arvioidessaan riskejä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuustoimien tavoitteena on luoda lisäarvoa ja edesauttaa omistaja-arvon kasvua. Yritysvastuuta käsitellään säännöllisesti omistajaohjauksen ja yhtiöiden välisessä dialogissa. Tiedonkulkua edistetään corporate governance -periaatteiden sallimissa rajoissa, niin että myös muiden omistajien edut huomioidaan. Yhtiöitä ohjataan tuomaan vastuullisuusraportoinnissaan esiin toiminnalle arvoa luovat elementit, kuten ilmastolinjaukset ja verojalanjälki. Yritysvastuusta raportoidaan yhtiökokouksissa. Kaksi kolmesta kohdeorganisaatiosta raportoi yritysvastuutietoja absoluuttisten lukujen lisäksi suhteutettuna.

Yhtiöissä on tapahtunut tarkastuksen suositusten suuntaista kehitystä. Niillä on hyvät valmiudet toimia uudessa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä asetettujen yritysvastuutavoitteiden mukaisesti. Omistajaohjausosaston omaa yritysvastuuanalyysiä on kehitetty. Se auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan yhtiöiden yritysvastuutilanteesta ja tuo esille kehittämiskohtia.

Kategoriat