Edellytykset valtionyhtiöiden yritysvastuun hyvään toteuttamiseen olemassa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi omistajaohjausosaston harjoittamaa yritysvastuun ohjausta ja yritysvastuun varsinaista toteuttamista kolmessa caseyhtiössä. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto on liittänyt yritysvastuun osaksi osaston analyysi- ja omistajastrategista työtä sekä omistajan ja yhtiöiden välistä dialogia. Yhtiöt ovat puolestaan integroineet yritysvastuun toteuttamisen osaksi liiketoimintaansa ja riskienhallintaansa. Tarkastuksen perusteella omistajaohjausosaston tulisi arvioida tarvetta ohjata yhtiöitä raportoimaan entistä tarkemmin yritysvastuun yhtiön liiketoiminnalle arvoa tuovista elementeistä ja asiakkaalle tarjottavista yhteiskuntavastuullisista ratkaisuista.

– Valtionyhtiöiden yhteiskuntavastuun kantaminen lähtee periaatteesta, että yritys osana yhteiskuntaa pärjää sitä paremmin, mitä paremmin ympäröivä yhteiskunta voi. Yrityksen maine ja liiketoiminnan kasvumahdollisuudet ovat omistaja-arvon näkökulmasta tärkeitä yritysvastuun tekijöitä, kertoo johtava tuloksellisuustarkastaja Vesa Koivunen.

Vastuullisen yritystoiminnan tarve ja hyöty on tunnistettu

Tarkastuksen caseyhtiöissä yritysvastuu oli integroitu liiketoimintaan ja ydintoimintoihin, riskienhallintaan ja johtamisjärjestelmiin. Yritysvastuuta toteutettiin muun muassa energia- ja materiaalitehokkailla ja hiilijalanjälkeä ja toiminnan muita ympäristövaikutuksia todentavilla ja pienentävillä ratkaisuilla. Yksi yritysvastuun toteuttamisen keskeinen hyöty yhtiölle ja sen asiakkaille on osaamispääoman muodostuminen. Caseyhtiöiden tapauksessa tällaista pääomaa olivat mm. öljyntorjuntaosaaminen, nk. ice management, vesienkäsittelyosaaminen, patoturvallisuusosaaminen ja kalatalousvelvoitteiden hallintaosaaminen.

Yritysvastuun tietoja olisi hyvä raportoida absoluuttisten lukujen lisäksi suhteutettuna, mikä helpottaisi vastuullisuuden tason tunnistamista ja arviointia. Yritysvastuun toteuttamisessa ja siitä raportoinnissa kannattaisi tuoda vahvuuksina esille myös yritysvastuun perusasioita, kuten verojalanjälki ja ilmastositoumukset.

– Tarkastuksen perusteella valtion omistajapolitiikan mukaiset vastuullisuustavoitteet on huomioitu valtionyhtiöissä hyvin. Haasteena näyttäisi olevan tavoitteiden ja niiden vaikutusten saattaminen mitattavaan ja helposti raportoitavaan muotoon. Yhtiöille olisi myös eduksi raportoida niiden yhteiskuntavastuun kantamisen yhteys ns. globaaleihin megatrendeihin – kuten ilmastonmuutokseen tai luonnonvarojen niukkenemiseen – ja kestävään kehitykseen, ylitarkastaja Sanna Ollila kertoo.

***
Omistajaohjaus ja yritysvastuu valtionyhtiöissä
Yritysvastuu jaetaan yleensä kolmeen osaan: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Yritysvastuun merkitystä ovat lisänneet sidosryhmien yhä laajemmat odotukset yritysten vastuullisesta toiminnasta. Vuonna 2011 valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksessä omistajaohjauksen tehtäväksi määriteltiin valtionyhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistaminen. Vuonna 2016 yhteiskuntavastuu nimettiin valtionyhtiöiden perusarvoksi.

Yritysvastuun ohjaus ja toteutus valtionyhtiöissä – case: Arctia Oy, Kemijoki Oy, Vapo Oy -tuloksellisuustarkastuksen perusteella voidaan arvioida ja suositella, miten yritysvastuun tavoitteita on saavutettu caseyrityksissä sekä miten saavuttamista voidaan entisestään edistää ja yhtiökohtaista yritysvastuuta kehittää.

***

Kategoriat