Blev coronan en del också av statsbudgeten?

Coronaviruset och pandemin har på ett grundläggande sätt påverkat skötseln av statsfinanserna.

I synnerhet 2020 var ett coronaår. Då gav man mycket snabbt avkall på åtagandet om att iaktta en på förhand fastställd budget. Behovet av statliga satsningar ökade plötsligt och samtidigt blev raset i skatteintäkterna uppenbart. Utöver det direkta penningbehovet tillfredsställde staten också förtroendebehovet. Man meddelade om stora stöd- och garantipaket för att ingjuta tro på framtiden inom samhällsverksamheten och näringslivet. Utvecklingen av fjolårets budget och storleken på förändringarna kan ses i en visualisering producerad av revisionsverket.

Följderna av coronan syns även i budgeten för 2021. Budgeten är redan i utgångsläget klart större än under åren före coronan. Ramen för statsfinanserna omfattade inte de direkta utgifterna för coronan, såsom testning och vård samt den försämrade sysselsättningen 2020. Målet för ramen är ju långsiktig skötsel av statsfinanserna och i grund och botten begränsar den utgiftsökningen. Coronautgifterna betraktas dock som tillfälliga undantag, och en omständighet av detta slag anses falla utanför ramen. Liksom förra året uppvisar budgeten för 2021 ett stort underskott. Lyckligtvis har underskottet dock minskat något jämfört med i fjol.

Till skillnad från 2020 har behovet av ändringar i budgeten varit klart mindre under 2021. Coronaeffekterna har dock fortgått och man har motiverat ändringarna i tilläggsbudgetarna med dem. I den nya visualiseringen åskådliggörs anslagen i årets tre första tilläggsbudgetar. Anslagen har ökats i synnerhet för trafikledsprojekt, kapitalisering av bolag och fonder, sysselsättningsåtgärder, EU:s stimulansinstrument och beredskap för exportgarantier. Alla dessa är inte längre helt coronabaserade och ramarna för statsfinanserna har medvetet utökats. En coronareservering på 500 miljoner euro gjordes redan i den ursprungliga budgeten. Reserveringen ökades nu till 1,85 miljarder.

Med hjälp av visualiseringen kan man granska olika tilläggsanslag och allokeringen av dem. Särskilt väl kan man bedöma anslagens storlek jämfört med de ursprungliga anslagen eller andra statliga anslag. Närmare motiveringar och information om finansieringsobjekten finns i statens budgetproposition och i tilläggsbudgetpropositionerna.

kategorier