Det är en lottovinst att födas i ett land där valfinansieringen övervakas!

Kandidaterna i kommunalvalet bör lyssna på väljarna med ett känsligt öra och berätta om sin valfinansiering redan i god tid före valdagen med hjälp av en frivillig förhandsredovisning. En transparent valfinansiering stärker medborgarnas förtroende för att det demokratiska systemet fungerar.

Politiken har varit turbulent under de senaste åren. Var och en av oss har med spänning följt resultaten av olika val, på olika håll i världen. Vi har följt medborgarnas ihärdiga demonstrationer i stater där fria och ärliga val inte har kunnat hållas, och vi har följt val vars integritet avsiktligt har ifrågasatts av makthavarna. Detta har skett till och med i länder med starka institutioner och en stabil konstitutionell grund för att garantera varje medborgares rösträtt.

I Finland litar man i stor utsträckning på valens ärlighet, eftersom valprocessen är genuint transparent. Detta har också konstaterats av OSSE:s utvärderare i rapporten som utvärderar kommunalvalet 2017. Däremot verkar förtroendet för beslutsfattarna ibland svaja. Delvis torde det vara fråga om en sund kritik mot de politiska förtroendevalda, men även andra orsaker kan ligga bakom ett vacklande förtroende. En orsak kan vara en svag växelverkan mellan beslutsfattarna och medborgarna. Detta kan också förklara iakttagelsen att medborgarnas förtroende för beslutsfattarna ökar nära valen. Dialogen mellan kandidaterna och medborgarna torde vara som mest aktiv just inför valet.

När kommunalvalet närmar sig bör kandidaterna komma ihåg att man kan öka förtroendet också på andra sätt än genom att ställa upp som kandidat i valet. Ett sätt är att öppet informera väljarna om sin egen valfinansiering.

Rösterna ökar när man öppet informerar om valfinansieringen?

I och med vårens kommunalval finns det på valfinansieringstillsynens webbplats rikligt med innehåll att undersöka, eftersom cirka 30 000 personer kandiderar i kommunalvalet. Av dessa blir cirka 17 000 valda till kommunfullmäktige eller ersättare, vilket gör dem skyldiga att redovisa sin valfinansiering.

I Finland har medborgarna möjlighet att bekanta sig med kandidaternas valfinansiering. Redovisningarna om valfinansiering är offentliga handlingar och alla har tillgång till dem på adressen Vaalirahoitusvalvonta.fi. Via webbplatsen kan man undersöka både sin egen kandidats valfinansiering och alla valfinansieringsredovisningar som lämnats in på riksnivå.

Varje person som kandiderar i valet kan informera om sin valfinansiering i god tid före valdagen med en frivillig förhandsredovisning. Det är i första hand ett sätt att kommunicera med väljarna om valkampanjens kostnader och insamlade medel. För allt fler medborgare är det särskilt viktigt att få information om kandidaternas valfinansiering redan före valdagen. Genom att lämna in förhandsredovisningen kan kandidaten alltså eventuellt påverka en enskild medborgares röstningsbeslut.

Lagen förpliktar till att informera väljarna om valfinansieringen

Enligt valfinansieringslagen är alla cirka 17 000 anmälningsskyldiga vid kommunalvalet skyldiga att göra en valfinansieringsredovisning till Statens revisionsverk. Med valfinansiering avses finansiering som täcker kostnaderna för genomförandet av kandidatens kampanj oberoende av när kostnaderna betalas. Kampanjtiden börjar tidigast sex månader före valdagen och upphör senast två veckor efter valdagen.

Utifrån övervakningen av tidigare kommunalval verkar åtminstone en del av kommunalvalskandidaterna tro att de inte behöver redovisa den finansiering som samlats in för valet på samma sätt som riksdagsvalskandidaterna. Kampanjerna är visserligen betydligt mindre än i riksdagsvalet, men det handlar om en större principiell fråga än penningsummornas storlek. Och även om kandidaten själv skulle uppleva att kommunala beslutsfattare befinner sig långt från Arkadiabacken, så anser medborgarna att kommunalval är nästan lika viktiga som riksdagsval.

Ökar förtroendet för beslutsfattarna också i vårens val?

De ädla principerna bakom vår lagstiftning är alltså desamma oavsett val. Det yttersta syftet med lagen om valfinansiering är att öka valfinansieringens transparens. Detta sker bäst genom att kandidaterna öppet informerar väljarna om varifrån de medel som samlats in för deras valkampanjer kommer och vilka de faktiska kostnaderna för deras valkampanj är.

Skulle det vara möjligt att i kommunalvalet 2021 åter infria väljarnas förtroende och även öka det? Jag utmanar alla kommunalvalskandidater att göra en frivillig förhandsredovisning på webben i god tid före valdagen!

kategorier