Hela familjen måste få stöd när en arbetskraftsinvandrare etablerar sig i Finland

Tjänster som främjar integration och etablering i landet är en attraktionsfaktor för Finland. De uppmuntrar också arbetskraftsinvandrare och deras familjer att stanna i Finland.

Allt fler invandrare ansöker om fortsatt tillstånd för vistelse i Finland på grund av arbete. De flesta som har fortsatt sin uppehållsrätt på grund av arbete är ukrainska, ryska och indiska medborgare. Samtidigt måste man beakta att den globala konkurrensen om experter är hård. Enligt en undersökning är Finland det 22 mest attraktiva landet för internationell arbetskraft.

I Statens revisionsverks revision av den arbetsrelaterade invandringen var hela 66 procent av dem som svarade på en enkät riktad till företag helt eller delvis av samma åsikt om påståendet “arbetskraftsinvandrare anpassar sig väl till Finland”. I en enkät riktad till projekt med anknytning till arbetsrelaterad invandring var åsikterna mer delade och färre respondenter var av samma åsikt om påståendet.

Representanter för företagen och projekten ansåg att faktorer som ökar sannolikheten för att man stannar i Finland är makens eller makans sysselsättning, engelskspråkiga skolor på den egna orten, smidiga myndighetsprocesser, flerspråkiga handlednings- och rådgivningstjänster, fungerande integrations- och etableringstjänster samt ett tolerant attitydklimat.

Makens eller makans anpassningssvårigheter är den vanligaste orsaken till att den arbetsrelaterade invandringen misslyckas

Av de företag och projektaktörer som besvarade enkäterna under revisionen var 66 procent av annan åsikt eller delvis av annan åsikt om påståendet “makarna till arbetskraftsinvandrare har fått bra sysselsättning i Finland”. Endast 24 procent av respondenterna bedömde att makarna till arbetskraftsinvandrare har fått stöd för sysselsättningen i Finland.

Makarnas sysselsättning har stötts i stora städer och i flera projekt. Till exempel i projektet Kokka kohti työmarkkinoita, som genomfördes 2020–2021 och finansierades av Europeiska socialfonden (ESF), var målet att främja sysselsättningen för makar till internationella experter som bor i Helsingfors, Esbo och Vanda och att familjerna stannar kvar i regionen.

Enligt Helsingfors stad har över 500 makar och 50 samarbetspartner deltagit i de olika programmen. Cirka 40 procent av deltagarna har fått arbete, vilket stadens representanter ansåg vara ett bra resultat jämfört med till exempel resultaten från kommunförsöket för sysselsättning. Resultatet har också uppnåtts med relativt kortvariga åtgärder, såsom några timmars coaching.

Etableringstjänsterna gör det lättare att komma i gång i vardagen efter flytten till Finland

Arbetskraftsinvandrare frågar finska beskickningar om tillgången till skoltjänster och småbarnspedagogiska tjänster på engelska redan före inresan. Utbudet av i synnerhet engelskspråkig gymnasieutbildning är för litet i Finland.

I de stora städerna känner man till behovet av engelskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, men samtidigt funderar man på hur man kan stödja invandrarnas finskspråkiga utbildningsväg. Det skulle ge invandrarnas barn fler alternativ till fortsatta studier och underlätta integrationen i Finland.

Undersökningar visar att det är mycket lönsamt för samhället att satsa på integration av invandrare. Integrationen av arbetskraftsinvandrare har dock varit obetydlig, eftersom kommunerna inte anser att de omfattas av integrationslagen. Invandrarnas kunskaper om tjänsterna är också svaga. Vår revision visade att man i de stora städerna i stället för integrering har främjat arbetsrelaterade invandrares etablering genom att samla myndighetstjänster vid de handlednings- och rådgivningsställen som är avsedda för invandrare.

Man försöker åtgärda integrationsproblemen genom den pågående reformen av integrationslagen. Avsikten är att det för första gången ska föreskrivas på lagnivå hur arbetsrelaterade invandrares etablering ska främjas. I praktiken skulle det innebära att den kontakt med olika myndigheter som behövs i det inledande skedet av invandringen skulle underlättas.

I de stora städerna har etableringstjänsterna redan samlats på ett serviceställe under International House- eller Talent Hub-verksamheten. På basis av revisionen kan integreringen av arbetsrelaterade invandrare effektiviseras genom att man noggrannare än i nuläget fastställer vilka instanser som ansvarar för etableringstjänsterna och deras roller samt förbättrar samarbetet mellan statliga och kommunala myndigheter.

kategorier