Internationellt samarbete stödjer en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen

Krisen med covid-19 dels distanserar och separerar, dels sammanför och förenar både människor och stater. Vi tampas alla med samma oro och osäkerhet. I tider som dessa får vi se den fulla potentialen i nationella och internationella samarbetsnätverk, och det arbete som under årtionden utförts för att bygga upp och befästa dem bär nu frukt.

Tytti Yli-Viikari skrev i sitt blogginlägg ”Finlands statsförvaltning är guld värd” om de styrkor i den finländska statsförvaltningen som burit oss under krisen. Internationellt samarbete och internationella nätverk spelar likaledes en viktig roll både under och efter krisen. Det är en ovärderlig resurs att aktörer i olika länder och inom många sektorer har färdiga mallar, strukturer, metoder och relationer för spridning av erfarenheter och information och för samarbete – i stället för att behöva tackla situationen på egen hand.

Beslutens kvalitet och effekt måste tryggas också under covid-19

Både de nationella revisionsorganen och de internationella samarbetsorganisationerna på revisionsområdet aktiverade sig redan i början av krisen.  De har sinsemellan utbytt information och erfarenheter om krisens effekter i de olika länderna på granskningarna av statsfinanserna och förvaltningen och om hur man bäst ska tackla de nya utmaningar som krisen medfört. Ett gemensamt mål under de exceptionella omständigheterna är att trygga och säkerställa att förvaltningens beslut och åtgärder är hållbara och förenliga med kriterierna för god förvaltning.

Ett konkret exempel är det samarbete som på kort varsel lanserades av EUROSAI, det vill säga den europeiska delen av den globala paraplyorganisationen för nationella revisionsorgan INTOSAI. I början av juni lanserade EUROSAI ett covid-19-projekt som är öppet för alla medlemsländer. Ordförandeskapet i projektet utövas gemensamt av revisionsorganen i Storbritannien och Finland. Inom projektet har ordnats virtuella diskussionsmöten där representanter för olika länders revisionsorgan har utbytt idéer och erfarenheter. På projektets avslutande webbinarium torsdagen 2 juli 2020 kommer man att under ledning av generaldirektörerna för Finlands och Storbritanniens revisionsorgan diskutera erfarenheter och följande steg för projektet.

Kompetensdelning och gemensamma förfaranden

Internationellt samarbete ligger i kärnan av genomförandet och utvecklingen av revisionsverksamheten. Genom samarbetet kan vi lära oss av våra systerorganisationer och dela med oss av våra erfarenheter och vår kompetens samt utveckla dem. En viktig del av internationellt samarbete är utveckling av metoderna och standarderna för extern granskning och övervakning. Medlemsländerna i INTOSAI har förbundit sig att följa de gemensamt antagna ISSAI-standarderna som ska säkerställa kvaliteten på samt jämförbarheten, effekten och relevansen av revisionsarbetet och revisionsrönen.

Finländska experter medverkar i dagens läge på en bred front i internationella organisationers och aktörers redovisningsrevisioner, olika samarbetsprojekt, översynen av standarderna och metoderna för revision samt i internationella organisationers förtroende- och förvaltningsorgan. Till de viktigaste samarbetsorganen hör utöver de ovan nämnda INTOSAI och EUROSAI även Europeiska revisionsrätten, de nordiska riksrevisionerna samt OECD och FN.

Finland – större än sin storlek också inom revisioner

Ute i världen har Finland namn om sig som ett land med en effektiv, fungerande och tillförlitlig förvaltning. Det har öppnat många nya samarbetsmöjligheter och även väckt intresse i revisionskretsar. Revisionsverket vill ytterligare höja det finländska samhällets profil och rykte utomlands och har därför aktivt arbetat för spridning av finländsk förvaltningsexpertis och verkets revisionsbaserade observationer av funktionen och utvecklingen av förvaltningen på olika arenor.  Intresset för den finländska modellen avspeglas också i vår vardag genom att revisionsverket årligen får tiotals internationella förfrågningar och spörsmål om samhällets och förvaltningens funktionssätt i Finland och vilka lösningar som vi har träffat.

Krisen med covid-19 har ökat vikten av teman som förvaltningens funktionsförmåga, beredskap, riskhantering och framförhållning. De kommer även att vara centrala teman inom det internationella samarbetet de närmaste åren. Fokusområden i vårt internationella samarbete är – utöver en hållbar förvaltning och offentlig ekonomi – även hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 samt internationellt strategiarbete, kvalitetssäkring, digitalisering och dataanalys.

Finland har antagit en aktiv roll speciellt inom integrering av hållbarhetsaspekterna i revisionsarbetet. Som en del av detta är revisionsverket åren 2020–2026 samordnare för INTOSAIs miljöarbetsgrupp (WGEA, Working group on environmental auditing) för brett internationellt samarbete med fokus på miljö- och klimatfrågor. En allt mer diversifierad inkludering av hållbarhetsaspekterna i det samhälleliga och ekonomiska beslutsfattandet bidrar till en långsiktig, konsekvent och balanserad utveckling.

Vi lever i en värld som präglas av systemförändringar och komplexa fenomen och där aktörer och handlingar är nära sammankopplade med varandra. Genom nätverk och samarbete i både nationella och internationella sammanhang vill revisionsverket även framöver stärka förutsättningarna för en hållbar förvaltning, gott beslutsfattande och ett välmående samhälle. Tillsammans kan vi mera – även då det krisar.

Skribent: Heli Mikkelä

Heli Mikkelä arbetar inom hållbar utveckling av förvaltningen och hon koordinerar också internationellt samarbete på revisionsverket.

kategorier