Krishantering, återhämtningsåtgärder och att bygga det nya normala

Att balansera mellan krishantering, återhämtningsåtgärder och beredskap inför framtiden har blivit vardag. I en utmanande situation betonas nationella och internationella nätverk samt behovet av att trygga hållbarheten och stabiliteten.

Vi befinner oss i en ny situation där vi samtidigt som vi hanterar en kris och återhämtar oss från den skapar det nya normala. De öppna frågorna är många: Hur möter olika länder utmaningarna med Covid19-pandemin? Hur kan vi få in de offentliga finanserna på en hållbar väg igen? Hur ser vi till att nationella och internationella stimulanspaket riktas rätt? Hur skulle vi kunna förbereda oss på globala kriser bättre än tidigare? Hur kan vi säkerställa att målen för hållbar utveckling uppnås på ett balanserat sätt under föränderliga förhållanden?

Det är inte lätt att hitta lösningar. Det handlar om utmanande, systemiska frågor. Svaren på dem sammanflätas med varandra och väcker i sin tur nya frågor. Innan svaren klarnar kan de dessutom vara föråldrade, eftersom vi konstant ställs inför nya frågor.

Intensifierat internationellt samarbete

Frågorna kring coronapandemin är gemensamma för olika organisationer, stater och världsdelar. Att bygga det nya normala förutsätter diskussioner och samarbete mellan olika aktörer nationellt och internationellt. Att bygga det nya normala involverar också att fundera över hur olika aktörers och organisationers roller och inbördes relationer förändras – eller om de förändras.

Det internationella revisonssamfundets ambition är att fungera som ett stöd i förändringen och i att hitta metoder och verksamhetssätt som stärker beredskapen att möta framtida kriser och förutse framtida förändringar. Samarbetet inom informations- och erfarenhetsutbytet har intensifierats ända från början av krisen även i nätverken för revisionsverksamheten och nätverken för övervakning av finanspolitiken.

Revisionsverksamhetens kontinuitet hotad i många länder

En utmaning är hur vi kan trygga kontinuiteten i den objektiva revisionsverksamheten  i krissituationer. Undantagstillståndet som Covid19-pandemin har drabbat olika länder på mycket olika sätt. Fastän krisen även i Finland har haft många negativa konsekvenser för människors hälsa och välfärd samt för näringslivet, har vi kunnat anpassa oss till de nya förhållandena relativt väl jämfört med många andra länder.

Vår förmåga att övergå till distansarbete har varit en klar styrka och många funktioner har kunnat fortsätta utan avbrott. Vårt förmånssystem har anpassat sig väl för att fungera i den nya situationen, lösningar och beslut om olika stödåtgärder har kunnat fattas med relativt snabb tidtabell. Sammantaget verkar den finländska förvaltningen ha klarat anpassningen till och hanteringen av coronakrisen mycket väl.

Situationen är inte lika positiv överallt. I många länder har till exempel revisionsverken varit tvungna att dra ner på sin verksamhet avsevärt, i vissa länder till och med att stoppa den helt. I en krissituation som den här vore det dock särskilt viktigt att ett opartiskt revisionsverk skulle kunna säkerställa en kontinuerlig verksamhet som är förenlig med hållbar ekonomiförvaltning och god förvaltningssed.

Det internationella samfundet bär ansvar

För att trygga kontinuiteten i revisionsverkens verksamhet särskilt i de länder som är i svagare ställning har INTOSAI, Internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer, etablerat en treårig stödfond. Revisionsverken kan ansöka om stöd till exempel för ICT-lösningar, för att trygga personalens säkerhet eller för andra ändamål som kan säkra kontinuiteten i revisionsverksamheten. Stödbeloppet är sammanlagt 700 000 euro.

Detta är första gången som INTOSAI genomför en dylik stödfinansiering. Satsningen är ett uttryck för hur det internationella revisionssamfundet bär ansvar för verksamhetsförutsättningarna i hela branschen och hur viktig en tillförlitlig och opartisk revisionsverksamhet är för att säkerställa ett öppet, funktionellt och förtroendefullt samhälle.

Vi har tidigare skrivit om bakgrunden till och målen för det internationella samarbetet i vår blogg “Internationellt samarbete stödjer en hållbar förnyelse av den offentliga ekonomin och förvaltningen”.

Skribent: Heli Mikkelä

kategorier