Landskapsreformen är en gemensam utmaning för alla revisionsaktörer

Oberoende revisionsaktörer bedömer hur väl landskapsreformens fastställda mål uppnås. På Statens revisionsverk förbereder vi oss inför vår förnyade roll och utvidgningen av vår revisionsbehörighet i samarbete med flera andra aktörer. Vi följer samtidigt med behandlingen av saken i riksdagen med stort intresse.

Hur bör förändringen hanteras för att dess enorma omfång eller komplexitet inte ska undergräva tron på att den kan genomföras? Vid verkställandet är det att tänka på hur varje aktör för sin del kan bidra till att förändringen framskrider på ett kontrollerat sätt. Den betydelsefulla reformen ger oss även inspiration att skapa nya verksamhetsmodeller. Det är därför meningsfullt att även under förändringens gång rikta uppmärksamhet på att utveckla den egna organisationen.

I och med landskapsreformen kommer mandatet för Statens revisionsverk även att omfatta landskapen. Vi har påbörjat förberedelserna inför vår förnyade roll och utvidgningen av vår revisionsbehörighet genom att aktivt skapa nätverk och kontakter till landskapens beredningsorganisationer och andra revisions- och utvärderingsaktörer. När man öppet kan utbyta synpunkter kring ett gemensamt bord är det lättare att kontrollera förändringen.

Vi har flera gånger sammanträtt med andra revisionsaktörer för att fundera på de utmaningar som både vi själva och andra står inför. Trots olikheterna i våra arbetsbeskrivningar och de problem vi måste lösa har vi tack vare samarbetet kunnat föra utmärkta diskussioner och skapa oss en gemensam bild av de roller, uppgifter och skyldigheter som revisionen av landskapen kommer att medföra.

Denna dialog har hjälpt oss att förtydliga vår roll som organisation i landskapets komplicerade upplägg av förvaltnings- och revisionsaktörer. Man kan gott säga att de andra har sparrat oss och vi hoppas att vi har kunnat göra detsamma för dem.

För tillfället informerar vi varandra om eventuella sakkunnigutfrågningar. Vi har utarbetat en promemoria för gemensamt bruk och publicerat den på webbplatsen för landskapsreformen som upprätthålls av finansministeriet. Vi har lärt oss mycket nytt om varandras verksamhet och mål och skapat nätverk för att i olika situationer kunna utnyttja varandras synpunkter och sakkunskap.

Landskapsreformen medför inte bara risker, hot och komplicerade strukturer. Den erbjuder också en möjlighet till en ny form av samarbete och nya nätverk. Ur vår synpunkt är målet att skapa ett nätverk som omfattar de olika parternas erfarenhet, sakkunskap och kännedom. Genom detta nätverk stöder vi varandra och blickar tillsammans framåt.

kategorier