Ministerierna har arbetat aktivt för att främja cleantech

Revisionsverkets revision av genomförandet av statsrådets cleantech-strategi visade på brister i planeringen, ledningen och samordningen. Trots det har ministerierna genomfört största delen av de uppgifter som ålagts dem, och teman som introducerades genom den nu avslutade strategin har integrerats i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering.

Ministerierna genomförde självständigt många av de uppgifter som hade ålagts dem i statsrådets cleantech-strategi. Strategin skulle bland annat öka cleantech-företagens omsättning till 50 miljarder euro och skapa minst 40 000 arbetstillfällen inom miljöteknik i Finland före 2020. Det saknas belägg för vilken effekt strategin de facto hade, trots att en grupp konsulter försökte utreda det 2016.

Statsrådet lanserade strategin för främjande av cleantech-verksamheten 2014, men den lades ner redan 2015. Cleantech-temat upptas emellertid i de strategiska målen för statsminister Sipiläs regering under rubriken Bioekonomi och ren energi.

Insatser av många olika slag

Uppgifter för att främja cleantech anvisades till Arbets- och näringsministeriet, Utrikesministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Statsrådets kansli och Miljöministeriet.

Tillväxtprogrammet Cleantech Finland lanserades 2014, med finansiering från Arbets- och näringsministeriet. Programmet fokuserar på energi, processeffektivitet, luftkvalitet och smart byggande. Kommunikationen om cleantech har varit mångsidig på ministeriernas möten, seminarier och sammankomster. Olika aktörer har fått information och utbildning samt uppmuntrats att engagera sig.

Hösten 2015 arrangerade det strategiska cleantech-programmet ett internationellt toppmöte – Global Cleantech Summit – som gav mycket synlighet åt cleantech-insatserna i Finland.  Våren 2016 inrättades stiftelsen Smart & Clean, som samordnas av Sitra. Stiftelsen ska omvandla huvudstadsregionen till en testzon för smarta miljötekniklösningar.

År 2016 startade Miljöministeriet ett lagstiftningsprojekt som ska resultera i en regeringsproposition för enhetliga miljöprocesser. Undervisnings- och kulturministeriet har främjat utvecklingen av både cleantech-kompetensen på högskolorna och samarbetet mellan å ena sidan högskolor och forskningsinstitut och å andra sidan den privata sektorn. Arbets- och näringsministeriet och Utrikesministeriet har tagit fram samarbetsformer som ska ge upphov till pilottestmiljöer för hållbar utvecklingsverksamhet på den snabbt växande miljöteknikmarknaden.

Teknikakademin TAF delade ut sitt Millenniumpris 2016 enligt principerna för cleantech och hållbar utveckling. Priset tilldelades biokemisten Frances Arnold för innovationer med vilka industriproduktion som använder icke-förnybara och dyra råmaterial kan ersättas med metoder som främjar hållbar utveckling.

De handelspolitiska insatserna för att främja Finlands miljöteknikexport har fokuserat på multilaterala förhandlingar för att avreglera handeln med miljöprodukter. Finland har medverkat i OECD:s arbeta för globala normer för grön ekonomi, förnybara energikällor, rena lösningar och cirkulär ekonomi.

Allt är inte klappat och klart

Ett av förslagen i cleantech-strategin var att det skulle utnämndas cleantech-ambassadörer. Utrikesministeriet såg däremot inget behov av att utnämnda särskilda ambassadörer för miljöteknik till beskickningarna.

I samband med genomförandet av strategin framfördes också planer på Cleantech Finland Board, som skulle vara en statsministerledd styrgrupp på hög nivå. Planerna blev aldrig av. Cleantech Finland Board skulle ha kunnat bidra till genomförandet av åtgärderna och även till närmare samarbete mellan förvaltningsområdena. Eventuellt kunden den också ha kunnat göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Trots detta blev resultatet hyfsat bra.

kategorier