Många av åtgärderna i statsrådets cleantech-strategi genomfördes

Statens revisionsverk utredde genomförandet av statsrådets cleantech-strategi. I strategin, som koordinerades av Arbets- och näringsministeriet, fastställdes 17 åtgärder som olika ministerier fick i uppgift att vidta. Genomförandet av strategin var inte till alla delar planerat eller koordinerat på ett konsekvent sätt, men ministerierna lyckades trots detta genomföra merparten av de uppgifter som anvisats dem.

Statens revisionsverk utredde i sin effektivitetsrevision om genomförandet av statsrådets cleantech-strategi från 2014 varit konsekvent och av hög kvalitet samt om man strävat efter kostnadseffektivitet i genomförandet. Cleantech-strategin genomfördes under perioden 2012–2015 i anslutning till det strategiska cleantech-programmet, som koordinerades av Arbets- och näringsministeriet. Cleantech betyder ren teknik, det vill säga tjänster, produkter och processer som ökar den hållbara användningen av naturresurser och minskar de negativa miljökonsekvenserna av verksamheten.

Vid revisionen granskades hur väl genomförandet av cleantech-strategin tillämpade god praxis. Genomförandet av cleantech-strategin hade inte till alla delar planerats, koordinerats eller följts upp enligt de kriterier som fastställts i revisionen, på ett konsekvent eller högkvalitativt sätt. I samband med genomförandet skulle man enligt planerna också tillsätta ledningsgruppen Cleantech Finland Board, vilket emellertid aldrig gjordes. Gruppen skulle ha spelat en viktig roll som ledare för genomförandet av strategin.

Trots den minimala koordinationen och det bristande stödet har ministerierna genomfört de flesta av de åtgärder som anvisats dem på ett framgångsrikt sätt. Ministerierna har till exempel inrättat pilotmiljöer och projekt för utveckling av cleantech samt stött utbildning med anknytning till branschen. År 2015 ordnade organisationen som ledde det strategiska cleantech-programmet också Cleantech Global Summit, ett stort internationellt evenemang för branschexperter.

Läs mer

kategorier