Nätverka för nya lösningar

Nätverken är miljöer där olika parters kompetenser och färdigheter kan samlas och utnyttjas på ett optimalt sätt. I bästa fall föder nätverkssamarbetet en kollektiv lärprocess och ger kostnadsbesparingar.

Skribenter: Leena Kononen, Statens revisionsverk, Virpi Einola-Pekkinen, Finansministeriet och Liisa Virolainen, Statskontoret. Skribenterna är förvaltningsreformatörer som medverkar i olika nätverk.

Nätverken fungerar bäst när deltagarna brinner för att ta fram gemensamma lösningar och handlingsmodeller. Oftast har nätverken alltså en vision eller dröm om någonting som en enskild deltagare inte kan uppnå på egen hand.

För framgångsrikt nätverksarbete krävs förutom en gemensam ambition även förtroende, en enig lägesbild, ett öppet sinne och lämpliga samarbetsplattformar. Om verksamheten hos de olika parterna dessutom styrs ur ett fenomen- och strukturbaserat perspektiv finns också alla förutsättningar för att det gemensamma målet kan uppnås.

Nätverk ger insikter, tidsbesparing och självstyrning

I bästa fall drar nätverkssamarbetet nytta av svärmintelligens och framkallar en kollektiv lärprocess. Med svärmintelligens avses gruppbeteende där interaktionen mellan individer eller enheter ger upphov till ”smarta” handlingsmodeller, tjänster eller produkter.

Målet med nätverkssamarbetet är att maximera mervärdet och minimera auktoritetsstrukturerna och administrationen av arbetet. Det bäst fungerande nätverksarbetet är smidigt, saknar onödig byråkrati och ger resultat.

Nätverken arbetar utifrån insikten att all visdom inte finns hos en enskild individ eller organisation. Därför blir deras roll allt viktigare i en oförutsebar omvärld där nya lösningar är ett måste.

Medlemmarna i ett nätverk måste vara lösningsorienterade och toleranta mot olikheter och oenigheter. De ska vara nyfikna, beredda att tillsammans begrunda frågor, ifrågasätta på ett konstruktivt sätt och ge av sin tid. Ett fungerande nätverk ger dessbättre oftast flerfaldig avkastning på insatsen genom att frågor dryftas ur flera infallsvinklar på en gång, vilket förebygger överlappande arbete.

Nätverk räknas redan som ”riktigt” arbete inom statsförvaltningen

Även inom statsförvaltningen går utvecklingen mot att en allt större del av arbetet utförs i nätverk och nätverksarbete ses som ett av de normala arbetssätten.  Precis som för alla andra uppgifter ska man också avsätta arbetstid för nätverksarbete, för att det ska vara synligt och uppfattas som ”riktigt tjänstearbete”.

Inom statsförvaltningen finns olika slags nätverk som har inrättats för att möta olika behov. En del av dem är professionella eller kollegiala nätverk av personer som arbetar i liknande befattningar. I dessa fall handlar det om att dela med sig av kunskap och bästa praxis eller utveckla ett visst yrkesområde.

Nätverk uppkommer också allt oftare kring nya fenomen eller företeelser. Då är den gemensamma nämnaren i regel gemensamma kunder och en vilja att ta fram bättre servicekoncept.

Nätverken behöver skydd för vinden

Arbete som utförs i nätverk sätter onekligen de traditionella ledningsformerna på prov. För att ledningen ska kunna stödja nätverksarbetet måste den förstå dess mervärde.

Utvecklingen inom statsförvaltningens arbetskultur går i riktning mot allt mer självstyrande arbete. Med ett tydligt gemensamt mål är kunniga och erfarna medarbetare kapabla att själv styra sitt arbete. Ledningens roll blir att leda samarbetet samt att stödja och möjliggöra utförandet av arbetsuppgifterna. Detta ställer de traditionella hierarkiska ledningsmodellerna inför utmaningen att ge rum för nya ledningsmetoder.

Arbete som utförs i nätverk är flexibelt och ibland också flyktigt. Nätverket kan läggas ner när det har gjort sitt.  Istället uppstår det nya nätverk som tar itu med aktuella frågor.

Ny plattform för nätverkssamarbete

Nätverkssamarbetet inom statsförvaltningen får ett lyft i december när Senatfastigheter öppnar en sambrukslokal för samverkan och lärande på Universitetsgatan 5. Työ 2.0 Lab är såväl en fysisk plats som ett experiment för framtagning av förvaltningsövergripande, interaktiva, experimenterande och resultatgivande smidiga arbetsmodeller. Dess mission är att på ett sektorsövergripande, fördomsfritt och människonära sätt ta fram idéer för och lösningar på systemiska och komplexa samhällsproblem.

Mer information (på finska) om andra nätverk inom staten finns i statens digitala lärmiljö på
eOppiva

kategorier