Revisorernas blick riktar sig under det nya året såväl till hur undantagstillståndet skötts som längre fram till de stora reformerna

Arbetet vid revisionsverket i fråga om både revision och övervakning fortsätter intensivt efter julavbrottet. För oss färgades slutet av året inte bara av revisionsarbetet, utan även av bland annat exceptionellt många hörandetill-fällen i riksdagens utskott, med en bred uppsättning ämnen om allt från finanspolitik och skötseln av sysselsätt-ningen till bolagisering av statliga funktioner och frågor om riskhantering. Precis som det ska vara med tanke på att riksdagen är en av våra viktigaste intressentgrupper även i egenskap av användare av opartisk information. En nära dialog har också fortgått med ministeriernas ledning på distans, något som även betjänat verksamhetsplaneringen väl.

I fjol reagerade vi på de förändringar och utmaningar som coronaläget medförde, och vi började göra bedömningar av frågor med relevans för skötseln av statsfinanserna med de medel som revisionsarbetet erbjuder. Till exempel synade vi frågor som gällde inriktningen av coronastöden för företag, beredskapen inför undantagsförhållandena och skuldhanteringen. De första revisionsresultaten i dessa frågor kan väntas redan till slutet av våren.

Inom ramen för coronarelaterade revisioner har ett sporrande samarbete med revisionsverken i andra länder inletts, och vi har fått goda exempel från andra håll på snabba åtgärder och inriktningen av dem. Situationen medförde dessutom nya dimensioner i arbetet med övervakning av finanspolitiken, i och med att utvärderingen av den ekonomiska politiken under undantagsförhållandena och regeringens sysselsättningsmål intog den viktigaste positionen inom övervakningsarbetet. Reglerna för finanspolitiken har ju tills vidare lagts på is, men vi har med fog redan manat på regeringen att presentera författningsbaserade mål för den offentliga ekonomin.

Revisionsverkets spelplan breddas när reformerna genomförs

Samtidigt som vi tänker hålla oss ajour med de akuta frågorna kring statsfinanserna, blickar vi också längre in i framtiden, mot de stora samhälleliga reformer och verksamhetsmodeller som än så länge bara är under beredning. Anmärkningsvärda bland reformerna är framför allt reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, olika åtgärder i fråga om skötseln av sysselsättningen, reformen av den sociala tryggheten och reformen av det kontinuerliga lärandet. Att genomförandet av dessa lyckas är av stor vikt för att den offentliga ekonomin ska kunna stabiliseras, och i sista hand för att hållbarheten ska stärkas.

Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet innebär, om den förverkligas, att också revisionsverkets spelplan breddas i och med att det föreslås att den externa revisionen av välfärdsområdenas och deras dotterbolags verksamhet och ekonomi ska läggas på revisionsverket. Det är också vad vi förbereder oss inför. Dessutom följer vi noggrant beredningen av stora infrastrukturprojekt som baserar sig på modeller med flerfinansierad verksamhet och specialföretag. Vi synar naturligtvis även Försvarsmaktens strategiska upphandlingar ända till slutet genom uppföljning efter revisionen, framför allt för att säkerställa informationsunderlaget för beslutsfattandet.

Samtidigt kan nämnas att reformen av den uppföljning som görs efter revisionerna också ingår i programmet för i år. Målet är en mer genomslagskraftig och effektivare process där de ställningstaganden och rekommendationer som gjorts i revisionerna fortsättningsvis synas heltäckande, men så att frågor som är betydande för statsfinanserna selektivt tas upp grundligare.

Den nya revisionsplanen fokuserar på balanseringen av de offentliga finanserna och den ekonomiska tillväxten

Revisionsverkets revisionsplan för åren 2021–2025 blev färdig i december. Utgående från riskanalyser presenteras bland annat de ämnen som fastställts för revisionsverksamheten från och med i år. Utöver betydelsen för statsfinanserna har även reformerna av den offentliga verksamheten använts som grund för inriktningen, och den här gången fästs särskild uppmärksamhet vid åtgärder som syftar till att balansera statsfinanserna och den offentliga ekonomin och till att främja ekonomisk tillväxt.

Följande kontrollpunkt i planeringen står vi alltså inför redan i slutet av våren, när vi kan komplettera och ändra planen utifrån de observationer som görs under uppföljningen. Tack vare våra erfarenheter av coronaepidemin är vi beredda på oväntade och betydande yttre förändringsfaktorer.

kategorier