Mer information om revisioner

Revisionsverkets revisioner säkerställer att statens medel används effektivt och ändamålsenligt. Revisionerna hjälper revisionsobjekten att utveckla sin statligt finansierade verksamhet.

Våra revisioner följer en samling revisionsinstruktioner som grundar sig på de internationella ISSAI-standarderna för offentlig revision. Revisionerna framställer information för riksdagen och statsförvaltningens högsta ledning. Granskningsrätten och rätten att få tillgång till uppgifter regleras i lagen om statens revisionsverk.

Revisionerna grundar sig på en granskningsplan som uppdateras två gånger per år. De revisionsteman som tas med i planen fastställs bland annat utifrån följande revisionskriterier: ärendets statsfinansiella betydelse, ärendets betydelse för riksdagen och förvaltningen, ärendets aktualitet samt om ärendet är granskningsbart.

Även kvalitetskontrollen och dokumenteringen i samband med revisionerna är en noggrant fastställd och styrd process, som ska säkerställa rekommendationernas och iakttagelsernas tillförlitlighet och oavhängighet.