Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Granskningsrätten och rätten att få uppgifter regleras i lagen om statens revisionsverk. Dessa rättigheter styr varje planerings-, utförande- och rapporteringsfas.

90 § i Finlands grundlag reglerar följande om Statens revisionsverks ställning och uppgifter samt om rätten att få uppgifter: ”För revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten finns i anknytning till riksdagen statens revisionsverk, som är oavhängigt.” 1 § i lagen om statens revisionsverk lyder: ”Revisionsverket har till uppgift att granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Till revisionsverkets uppgifter hör inte granskning av riksdagens ekonomi, de fonder som står under riksdagens garanti, Finlands Bank eller folkpensionsanstalten.”

2 § definierar revisionsverkets granskningsrätt mer i detalj i fråga om statsförvaltningen och organisationer som lyder under den samt vilka frågor granskningsrätten gäller. Dessa frågor hänför sig till statens ägarstyrning, användningen av statliga medel eller andra ekonomiska understöd eller förmåner och grunderna för deras användning. Granskningsrätt föreligger dock inte till den del en privatperson har fått medel eller andra ekonomiska understöd eller förmåner för sina egna personliga behov eller sin familjs behov eller direkt stöd för sitt hushåll.

Revisionsverket har rätt att av myndigheter och andra i 2 § avsedda objekt få de handlingar, utredningar och andra uppgifter som det behöver för att kunna sköta sitt uppdrag (4 § i lagen). Revisionsverket har dessutom rätt att av Finlands Bank och Folkpensionsanstalten få de uppgifter som det behöver i sin verksamhet.

Revisionsverket sänder revisionsberättelsen för kännedom och behövliga åtgärder till revisionsobjektet och det ministerium till vars ansvarsområde revisionsobjektet hör samt för kännedom till riksdagens revisionsutskott och finansministeriet (5 § i lagen).

Mer information om granskningsrätten: Grunder för ställningstaganden och rekommendationer.

I sin verksamhet iakttar revisionsverket de rättigheter och skyldigheter som det har enligt lag. För att kunna bedöma huruvida revisionsverkets granskningsrätt är ändamålsenlig och för att eventuellt utvidga granskningsrätten krävs lagstiftningsåtgärder av riksdagen.

Revisionsverkets tjänsteinnehavare ska säkerställa att revisionsverket respekterar sina lagenliga rättigheter och inte överskrider sina befogenheter i sin verksamhet. Detta säkerställs i varje planerings- och rapporteringsskede.

I revisionens rapporteringsskede ska kvalitetsövervakaren och den som avgör ärendet säkerställa att innehållet i revisionsberättelsens utkast motsvarar den överenskomna dispositionen i granskningsplanen och att granskningsfrågorna besvaras så att slutsatserna är tillförlitliga och väsentliga och grundar sig på tillräckligt material och tillräcklig revisionsevidens. Dessutom ska revisionsberättelsens struktur och innehåll följa revisionsverkets instruktioner.

Läs mer om grunderna för ställningstaganden till revisionsberättelserna.

I samband med att revisionsverket får uppgifter kan det få del av uppgifter som inte omfattas revisionsverkets lagstadgade rätt till uppgifter. Detta får dock inte leda till att rätten till uppgifter överskrids i revisionsberättelserna. De parter som är föremål för revisionen samt andra parter i revisionen ska kunna lita på att revisionsverket endast iakttar de uppgifter, rättigheter och skyldigheter som det har tilldelats.

Efter att en revisionsberättelse publicerats och revisionen avslutats kan revisionens material och resultat användas i revisionsverkets påverkansarbete. Detta kan till exempel innebära en presentation av revisionen för intressentgrupper och att olika texter kan utarbetas i samarbete med revisionens parter.