Bättre konkurrenskraft i euroområdet skulle stärka statsekonomin

EU-ländernas fortgående skuldsättning och problem med konkurrenskraften samt hållbarhetsgapet i de offentliga ekonomierna orsakar ekonomisk instabilitet. I förhållanden med avtagande ekonomisk tillväxt är staternas tillgång till låntagning och dess pris utsatt för många risker. Finska statens bokslut har gjorts upp i enlighet med författningarna.

Statens revisionsverk har 22.5.2012 gett till riksdagen en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för år 2011.

Finansministeriet har utvecklat bedömningen av de ekonomiska verkningarna av och riskerna med krishanteringen. Ett nytt sätt att beskriva riskerna används i regeringens proposition angående godkännande av avtalet om inrättande av den europeiska stabiliseringsmekanismen. Det finns alltjämt ett behov av att utveckla utvärderingen av verkningar och risker, så att riksdagen ska få en tillförlitlig och riktig bild av helheten.

Likaså har förbättrats det sätt på vilket uppgifterna om statens åtaganden och de med dem förenade riskerna presenteras i riksdagshandlingarna. Enligt Statens revisionsverks uppfattning ger de uppgifter som rapporterats om statens skuldhantering en riktig och tillräcklig bild av statsskulden och riskerna i skuldhanteringen. I bedömningarna av riskerna i skuldhanteringen bör man alltfort ägna uppmärksamhet åt kreditvärdighetens beständighet och åt möjligheten att förverkliga en ändamålsenlig strategi för hanteringen av skulden.

Den i statens bokslutsberättelse framförda bedömningen att ramarna för statsfinanserna har underskridits under år 2011 kan betraktas som riktig. Revisionsverket anser det vara bra, att finansministeriet har fortsatt med den exakta rapporteringen om iakttagandet av ramarna.

Revisionsverket fäster särskild uppmärksamhet vid hur utgifterna utanför ramen utvecklas, Målsättningen för ramförfarandet är att begränsa volymen för de utgifter som ska betalas med skatteintäkter. Enligt revisionsverkets uppfattning är det undantag som gäller överföring av rundradioskattens avkastning inte konsekvent i ljuset av målsättningen för ramsystemet.

Statens bokslutsberättelse ger inte en till alla delar rättvisande och tillräcklig bild av hur de samhälleliga effektmålen har uppnåtts, för bokslutsrapporteringen utarbetas inte på ett enhetligt sätt på olika förvaltningsområden. Om alla samhälleliga effektmål som har anknytning till användningen av statens medel rapporteras inte heller, vilket bör ägnas särskild uppmärksamhet ifall regeringens åtgärdsberättelse och statens bokslutsberättelse sammanslås till regeringens årsberättelse.

kategorier