Bolagisering av statliga verksamheter ska ha tydliga grunder

Bolagisering är ett sätt att göra verksamheter effektivare och smidigare, men samtidigt inskränker det riksdagens budgetmakt. Enligt Statens revisionsverk bör det alltid finnas tydliga grunder för bolagisering och fördelarna med bolagisering bör påvisas så väl som möjligt i förväg.

Staten har bolag som sköter interna servicefunktioner och bedriver affärsverksamhet. Statens revisionsverk har granskat hur förutsättningarna för affärsverksamheten har realiserats. Staten är ägare i 68 aktiebolag och bedriver dessutom affärsverksamhet via affärsverken Senatfastigheter och Forststyrelsen. Värdet av statens tillgångar i affärsverksamheten uppgår till cirka 42 miljarder euro.

Att staten levererat tjänster genom bolag anses vara en smidig lösning, då man kan fatta beslut gällande tillgångarna snabbt och utan en offentlig debatt – precis som privata aktörer. Nackdelen med detta är att riksdagen saknar behörighet att påverka sådana större beslut om statens tillgångar som inte omfattas av statsbudgeten.

”Marknadsorienterad verksamhet kan ge fördelar för leverans av tjänster. Sådana synergier motiverar offentlig service som affärsverksamhet. Om däremot villkoren för verksamhet i bolagsform inte uppfylls eller är diffusa, bör man överväga ändamålsenligheten med bolagisering”, säger Sami Vuorinen, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

Senatfastigheters status som affärsverk kan ge staten fördelar på koncernnivå, till exempel i form av effektivare lokalanvändning. I dagens läge kan lokaler som ägs av Senatfastigheter hyras ut till andra hyresgäster än staten i en större utsträckning än vad som förestående ändringar i lagstiftningen kommer att tillåta.

Vissa statliga verksamheter är mindre lönsamma. Bland annat samhällsomfattande posttjänster och isbrytning har inte utvecklats positivt. I bägge fallen är det emellertid fråga om samhällsnödvändiga tjänster som måste tryggas.

”Om intäkterna från verksamheten inte täcker kostnaderna är affärsverksamhet inte den rätta formen för leverans av offentlig service. Ministerierna bör regelbundet bedöma ändringarna i omvärlden och se över de ekonomiska och samhälleliga grunderna och målen för statligt ägda bolag och affärsverk”, rekommenderar Sami Vuorinen.

Slutledningarna från revisionen bygger på observationer från de fyra granskade statliga aktiebolagen och Senatfastigheter. Revisionen riktades på samhällsomfattande posttjänster, isbrytning, hantering av statens börsnoterade aktieinnehav, hantering av fastighetstillgångarna och effektivare utnyttjande av sysselsatt kapital.

Läs mer

kategorier