Brister i småpartiernas redovisningar av partifinansieringen – tillsynen bidrar till ökad transparens

Riksdagspartiernas distriktsorganisationer iakttar finansieringsbestämmelserna i stort sett väl. I de så kallade småpartiernas redovisningsförfarande har det dock upptäckts brister och lagstridiga förfaranden. Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet.

År 2019 granskade Statens revisionsverk finansieringen för sammanlagt 31 distriktsorganisationer för riksdagspartierna och så kallade småpartier. Med småpartier avses här partier som är införda i partiregistret och som inte vid granskningstidpunkten hade några riksdagsledamöter. Dessutom övervakade revisionsverket de statsunderstöd som hade beviljats för politisk verksamhet, dvs. det så kallade partistödet, genom att utreda redovisnings- och avtalsförfaranden.

”Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. Vid de granskningar som riktades till småpartierna upptäckte vi dock denna gång flera prestationer som partier inte hade lämnat lagstadgade redovisningar för. Sådana var till exempel en stor testamentsgåva eller bidrag som kommit till genom att ett lån efterskänkts. De lagstadgade maximibeloppen för bidragen har också överskridits. Dessutom motsvarar de hyror som tas ut för kontorslokaler uppenbart inte alltid marknadspriserna, och denna skillnad bör utredas”, säger Klaus Krokfors, ledande redovisningsrevisor på Statens revisionsverk.

”Efter granskningarna har partierna redovisat flera enskilda bidrag i systemet, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent. Även namnen på givarna av bidrag i den virtuella valutan Bitcoin har lagts till i systemet efter granskningen. Det parti som tagit emot bidragen tog på revisorernas begäran reda på vem bidragsgivarna var.”

Partilagen innehåller inga bestämmelser om genomgångsposter eller om en så kallad genomfakturering. För tydlighetens skull har Statens revisionsverk rekommenderat att olika betalningar av reklam och riksdagsledamöternas prestationer redovisas i revisionsverkets elektroniska register för redovisning av partifinansieringen. År 2019 var antalet sådana redovisningar därmed högre än förut.

År 2019 redovisade partier, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt andra partiföreningar och partinära sammanslutningar bidrag för cirka fyra miljoner euro i Statens revisionsverks register. Beloppet är ungefär 1,2 miljoner euro mer än året innan. Dessutom redovisades bidrag som hänförde sig till tidigare år för cirka en miljon euro under 2019. En stor del av de retroaktiva redovisningarna beror på granskningarna. Åren 2011–2019 redovisades totalt cirka 29,9 miljoner euro i bidragsprestationer i registret.

I Finland finns cirka 6 000 partiföreningar, varav 150 står under revisionsverkets tillsyn. Statens revisionsverk utövar också tillsyn över riksdagspartiernas statsunderstöd, det så kallade partistödet. Riksdagspartierna beviljades över 29 miljoner euro i statsunderstöd ur statsbudgeten för 2018. Utifrån observationerna vid granskningarna korrigerade partier och andra sammanslutningar sina redovisningar hösten 2019.

År 2019 granskade Statens revisionsverk alla registrerade partier som inte vid granskningstidpunkten var representerade i riksdagen. Dessa så kallade småpartier var Djurrättspartiet, Feministiska partiet, Självständighetspartiet, Medborgarpartiet, Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism, Liberalpartiet, Piratpartiet, Seitsemän tähden liike, Blå framtid, Suomen Kansa Ensin och Finlands Kommunistiska Parti. Dessutom omfattade granskningen riksdagspartiernas 20 distriktsorganisationer i Mellersta Finlands, Savolax-Karelens och Vasa valkretsar.

De partifinansieringar och bokföringar som Statens revisionsverk gick igenom omfattade som längst åren 2011–2019. På samma sätt som tidigare bör även de övervakade sammanslutningarnas bokföringar och auktoriserade revisorers arbete förbättras.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2020, då revisionsverket åter granskar alla riksdagspartier. Senast granskades de under 2018.

Ta del av publikationen: Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

kategorier