Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet publicerades i december 2013 och uppdatering av programmet i slutet av 2017 ingår i handlingsplanen för Sipiläs regering. Statens revisionsverk utredde hur effektiv statens verksamhet var och vilka delfaktorer bedömningen av effektiviteten byggde på vid genomförandet av det nationella materialeffektivitetsprogrammet. Som exempel användes åtgärden för att främja företagens materialeffektivitet, industriell symbios.

Alla av programåtgärderna har inte helt genomförts enligt de mål som satts upp vid beredningen av programmet. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen. Företag har bildat nya samarbetsnätverk och gynnats av nätverkandet till följd av det nationella materialeffektivitetsprogrammet, särskilt genom verksamheten för att främja industriell symbios. Programmet konstaterades också ha förbättrat materialeffektiviteten inom industrin i någon mån.

Med materialeffektivitet avses sparsamt utnyttjande av naturresurser inom industrin, effektiv hantering av biflöden och minskning av avfallet från produktionen. Med industriell symbios avses ett nära samarbete mellan företag i affärsnätverk, där företag byter material, biprodukter från produktionsprocesser och kunskap i syfte att minimera mängden material som går till spillo.

Läs mer

kategorier