En datasystemhelhet som effektiverar straffprocessen uppnåddes tills vidare inte

Syftet med VITJA-, AIPA- och Roti-projekten var att främja informationsgången i straffprocessen mellan polisen och justitieförvaltningen. Dålig planering och bristande ICT-kompetens ledde dock till omfattande problem inom de enskilda projekten och interoperabilitetsmålet hamnade i skymundan.

Vid revisionsverkets revision utvärderades orsakerna till problemen med polisens och justitieförvaltningens långvariga datasystemprojekt. Målet var också att producera information om vilka faktorer som påverkar framgången i offentliga datasystemprojekt. Projekten var:

  • projektet för polisens verksamhetsstyrningssystem VITJA, som avslutades 2023

  • projektet för ärende- och dokumenthanteringssystemet AIPA, som åklagarväsendet och de allmänna domstolarna delvis har infört och

  • projektet för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsutvecklings- och klientdatasystem Roti.

Alla projekt försenades från sina ursprungliga tidsplaner. Fram till slutet av 2023 hade över 200 miljoner euro, dvs. nästan tre gånger mer pengar än vad som ursprungligen planerades, använts för projekten.

Enligt revisionen var projektens ursprungliga syften för omfattande och oklara. Genomförandet av projekten försvårades av att projektbyråerna och lednings- och styrgrupperna saknade tillräcklig ICT-expertis.

Vid revisionen identifierades som kritiska framgångsfaktorer för planeringen och genomförandet av de datasystemprojekt som var föremål för revisionen bland annat en exakt definition och avgränsning av projekten, en realistisk budget och tidsplan samt stöd från organisationsledningen. Det är också av väsentlig betydelse att höra användarna i ett tidigt skede samt att säkerställa en tillräckligt omfattande substans- och ICT-kompetens vid projektbyråerna.

Med de tre projekten eftersträvades en effektivare straffprocess genom förbättrad informationsgång från polisens förundersökning till verkställighet av straff. ”Ambitionen var att säkerställa interoperabiliteten, men metoderna var inte tillräckliga och problemen inom de enskilda projekten ledde slutligen till att interoperabiliteten hamnade i skymundan”, sammanfattar ledande effektivitetsrevisor Juho Nurminen.

Bekanta dig med publikationen: Polisens och justitieförvaltningens datasystemprojekt

kategorier