Finlands multilaterala utvecklingssamarbete är målinriktat medan samordningen bör förbättras

Statens revisionsverk (SRV) har utrett finansiering, resultat och effekter av Finlands multilaterala utvecklingssamarbete. Utifrån resultaten av revisionen är Utrikesministeriets verksamhet aktiv i de internationella organisationer som Finland beviljar bistånd. Åren 2013–2015 använde Finland 2,2 miljarder euro för multilateralt utvecklingssamarbete. Utifrån SRV:s observationer är utvecklingssamarbetet dock för närvarande splittrat på flera olika enheter inom Utrikesministeriet. Samarbetet mellan enheterna och samordningen av verksamheten bör utvecklas. Informationshanteringen och rapporteringen bör också förbättras och göras mer öppen.

Multilateralt utvecklingssamarbete utförs inte enbart på Utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning utan även på andra avdelningar och över 20 enheter. Den decentraliserade verksamhetsmodellen försvårar samordningen av verksamheten, informationsförmedlingen och rapporteringen. Biståndet till internationella organisationer kanaliseras utifrån flera punkter i dispositionsplanen under Utrikesministeriets moment för egentligt utvecklingssamarbete. Flera andra ministerier bistår också organisationerna. SRV rekommenderar också att Utrikesministeriet utnyttjar de internationella organisationernas egen evalueringsinformation på bättre sätt.

– Transparensen i budgeteringen och penninganvändningen av multilateralt bistånd bör förbättras. Detta är viktigt med tanke på inriktning av verksamheten, uppföljning och internationella verksamhetsprinciper. En bättre samordning mellan Utrikesministeriets avdelningar kan främja utvecklingssamarbetets effekter och resultat ytterligare, konstaterar Berndt Lindman, ledande effektivitetsrevisor på Statens revisionsverk.

I revisionsberättelsen ger SRV också god respons: Utrikesministeriet har på ett konsekvent sätt strävat efter att förbättra utvecklingssamarbetets resultat, och verksamheten har varit aktiv i de internationella organisationer som Finland finansierat.

SRV:s revision fokuserade på inriktning av Finlands multilaterala utvecklingssamarbete, Finlands påverkansarbete i internationella organisationer och frågan om huruvida Utrikesministeriet har utrett om det multilaterala biståndet har lyckats. Revisionen gällde framför allt åren 2013─2015. På grund av nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete har revisionsverket också granskat utvecklingen efter år 2015.

Multilateralt utvecklingssamarbete (Revisionsverkets ställningstaganden)

kategorier