Förändringarna i statens ekonomi- och personalförvaltning utmanar riskhanteringen

Revisionsverket utredde om bestämmelserna och styrningen av statskoncernen stöder ordnandet av en fungerande intern kontroll och riskhantering. Dessutom utreddes om den interna kontrollen är ändamålsenlig i bokföringsenheterna och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning. Bestämmelserna är tillräckliga men deras styrkraft har försvagats genom ändrade bestämmelser och anvisningar.

I en laglighetsgranskning av ordnandet av intern kontroll och riskhantering i statsförvaltningen utreddes om bestämmelserna och styrningen av statskoncernen stöder ordnandet av en fungerande intern kontroll och riskhantering. Dessutom utreddes om den interna kontrollen är ändamålsenligt ordnad i bokföringsenheterna och Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

De senaste åren har statens ekonomi- och personalförvaltning genomgått flera förändringar. Uppgiftskedjorna har blivit verksamhetsprocesser som överskrider ämbetsverkens gränser och ansvaret har splittrats. Samtidigt har man lättat på förfarandena för intern kontroll genom reformerad lagstiftning och anvisningar.

Intern kontroll kräver koordinerad och skärpt styrning

Eftersom den offentliga förvaltningen använder offentliga medel och riskerna avser användningen av dessa medel kan referensramen för intern kontroll inte bestå av samma förfaranden som i t.ex. små eller medelstora företag, där ägaren själv står för den interna kontrollen och bär de direkta riskerna i sin ekonomi. Finansministeriet, Statskontoret och finanscontrollerfunktionen bör ägna mer uppmärksamhet åt hur den interna kontrollen fungerar och är ordnad så att helheten täcker skötseln av statsfinanserna.

Ta med intern kontroll och riskhantering redan i planeringen av verksamheten

Den interna kontrollens och riskhanteringens funktion avgörs vid utvecklingen av processer, funktioner och datasystem. Intern kontroll och riskhantering bör integreras i verksamhetsplanering, förnyelsearbete och utveckling av lagstiftningen.

Vid revisionen konstaterades att bestämmelserna utgör en ganska bra grund för en fungerande intern kontroll. Dessutom är den interna kontrollen i statens ämbetsverk i regel ordnad på ett ändamålsenligt sätt.

Tillståndet för intern kontroll och riskhantering i statsförvaltningen (Revisionsberättelse 188/52/2016)

kategorier