Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom

Forststyrelsen anger som främsta orsak för att målet för avkastning på investerat kapital inte har uppnåtts med förlustbringande verksamhet i dotterbolag. Under ägarstyrning från Jord- och skogsbruksministeriet har Forststyrelsen avyttrat dessa bolag. Enligt Revisionsverkets bedömning är det möjligt att Forststyrelsen kan uppnå det fastställda målet för en avkastning på 4,6 procent på investerat kapital före 2020.

Forststyrelsen anger som främsta orsak för att målet för avkastning på investerat kapital inte har uppnåtts med förlustbringande verksamhet i dotterbolag. Under ägarstyrning från Jord- och skogsbruksministeriet har Forststyrelsen avyttrat dessa bolag. Enligt Revisionsverkets bedömning är det möjligt att Forststyrelsen kan uppnå det fastställda målet för en avkastning på 4,6 procent på investerat kapital före 2020.

Forststyrelsens skogar ger den bästa avkastningen kring 2050, då den möjliga avverkningen uppgår till 10 miljoner kubikmeter per år jämfört med nuvarande 6 miljoner kubikmeter. Ökningen i avverkningspotentialen är en indikation på skogarnas åldersstruktur och också på hur skogsskötseln inverkar på avkastningspotentialen i skogen. Forststyrelsen anlitar som underleverantörer cirka 400 skogsbruksföretag som sammanlagt sysselsätter 1 300 personer. Anskaffning av externa tjänster uppgår till 150 miljoner euro per år.

Samhällsåtaganden genererar stora fördelar för rekreationsbruk och biologisk mångfald

Forststyrelsen arbetar aktivt för att i sin verksamhet kombinera de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. De allmänna samhällsåtagandena är integrerade i Forststyrelsens affärsverksamhet genom regionala naturresursplaner.

År 2016 satsade man i statens mångbruksskogar 56 miljoner euro på att trygga den biologiska mångfalden, stöda rekreationsbruket och sysselsättningen samt främja samernas kultur och traditionella näringar. Kombinationen av skogsbruk och samhällsåtaganden ger upphov till betydande fördelar, framför allt för rekreation och den biologiska mångfalden.

– Genom att uppfylla sitt samhällsåtagande kan Forststyrelsen erhålla och behålla sin så kallade sociala koncession för att använda statens skogstillgångar, säger överinspektör Sanna Ollila från Statens revisionsverk.

Det behövs mer systematisk värdering av Forststyrelsens balansvärde

Lagen om Forststyrelsen (234/2016) trädde i kraft 15 april 2016. Forststyrelsen bedriver skogsbruk inom det aktiebolag som avses i lagen om statens skogsbruksaktiebolag (235/2016).

Bolaget heter Forststyrelsen Skogsbruk AB. I Forststyrelsens ingående balans värderades statens mark- och vattenegendom till cirka 3,8 miljarder euro, av vilken skogsegendomen med avkastningskrav stod för cirka 2,6 miljarder euro. Skogsbruksarealen uppgår till cirka 3,2 miljoner hektar, och virkesvolymen i mångbruksskogarna uppgår till cirka 217 miljoner kubikmeter.

Statens revisionsverk rekommenderar att grunderna för valet av den nivå på diskonteringsräntan, det vill säga avkastningskravet, som ska användas vid bestämning av mark- och vattenegendomens verkliga värde ska anges och dokumenteras. Eftersom det fastställda resultat- och intäktsmålet för affärsverket och målet för avkastning på investerat kapital utgår från det verkliga värdet hos den egendom på vilken avkastningskrav ställs, ska balansvärdet på Forststyrelsens mark- och vattenegendom fastställas på ett mer systematiskt sätt än för närvarande.

Läs mer

kategorier