Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts, ekonomiplaneringen för materielprojekt bör utvecklas

Enligt VTV:s revision har Försvarsmaktens strategiska planering stärkts efter försvarsreformen. Verksamhetsansvariga bör bedöma hur styrningen fungerar som helhet och förbättra kopplingen mellan den ekonomiska och strategiska planeringen. Man behöver utveckla den ekonomiska analysen och uppföljningen av framförallt materielprojekten. Finlands försvarsbudget år 2017 uppgår till cirka 2,83 miljarder euro, dvs. 5,1 % av utgifterna i statens budgetekonomi.

Statens revisionsverk (VTV) har i två revisioner granskat Försvarsmaktens planerings- och styrprocesser samt praxis för planering och styrning av materielprojekt.

Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts men enhetligare styrning behövs

Revisionen av Försvarsmaktens system för styrning omfattade tiden efter försvarsreformen, som genomfördes 2012–2015. Försvarsmaktens strategiska planering har stärkts och strategiprocesserna hanteras framgångsrikt. För närvarande har man flera olika modeller för styrning. Försvarsmakten bör därför bedöma hur styrningen fungerar som helhet samt förbättra den strategiska planeringens koppling till ekonomiplaneringen. Revisionen fann att resultatstyrningen mellan Försvarsmakten och försvarsministeriet fungerar väl.

Bättre ekonomiplanering skulle förbättra hanteringen av projektens risker

Planerings- och styrprocessen för Försvarsmaktens materielprojekt överensstämmer med lagstiftningen och styrningen av statsförvaltningen. Någon enhetlig och övergripande praxis för ekonomisk beräkning av projekten framkom dock inte vid revisionen. Försvarsförvaltningen bör utveckla sin projektverksamhet enligt allmänna principer för ekonomiska beräkningar med beaktande av förvaltningsområdets särdrag. Detta skulle förbättra faktaunderlaget när beslut om projekten fattas. Hur beräkningarna håller bör följas upp systematiskt i olika projektfaser. Då förbättras kontrollen över projekten och eventuella korrigerande åtgärder kan vidtas i tid. Samtidigt reduceras riskerna i dessa investeringar.

Då det är möjligt bör man också förtydliga de offentliga specifikationerna av Försvarsmaktens materielprojekt. Försvarsmaktens utgifter för materiell beredskap hör till budgetekonomins största utgiftsgrupper bland anskaffningsutgifter med lång verkningstid. På årsbasis har de uppgått till cirka 750–911 miljoner euro.

Pressmeddelandet bygger på två revisionsberättelser: Försvarsmaktens system för styrning (Revisionsberättelse 17/2017) och Planering och styrning av Försvarsmaktens materielprojekt (Revisionsberättelse 18/2017).

Ställningstaganden på svenska: Försvarsmaktens system för styrning och Planering och styrnings av Försvarsmaktens materielprojekt

kategorier