Innovativ upphandling i den offentliga sektorn förutsätter strategisk planering

Värdet av Finlands offentliga upphandling är cirka 35 miljarder euro per år. Statens revisionsverk (VTV) har utrett hur offentlig upphandling skulle kunna utnyttjas effektivare i främjandet av innovationsverksamhet. Nationella innovationspolitiska strategier betonar att offentlig upphandling kan skapa efterfrågan på innovativa lösningar. Revisionsresultaten visar dock att aktörerna hittills varken identifierat eller tillämpat de nationella strategierna i praktiken. Dessutom har det bara gjorts ett litet antal innovativa upphandlingar. Förvaltningsområdenas samarbete bör utvecklas så att de nationella strategierna utnyttjas i offentliga upphandlingar. Samtidigt bör upphandlingsenheterna utveckla sina strategiska metoder.

Nationella innovationsstrategier anger ambitiösa mål för innovativ upphandling. Enligt det gällande regeringsprogrammet eftersträvas att 5 procent av all offentlig upphandling ska vara innovativ upphandling. VTV:s revisionsresultat visar dock att dessa upphandlingar har varit få under 2010-talet. Det är främst kommuner som har gjort innovativa upphandlingar. Inom den statliga sektorn har det handlat om enstaka projekt.

Offentliga upphandlingar kan utnyttjas effektivare, om upphandlingsenheternas metoder utvecklas strategiskt. Kreativitet och förnyelse i den offentliga sektorn hämmas ofta av ett förhållningssätt där man vill undvika risker. Organisationens ledning och upphandlingsstrategin bör stödja en innovationsvänlig kultur. Då skapas möjligheter till test av nya lösningar och kontrollerat risktagande. Upphandlingsstrategin kan också signalera innovationsvänlighet mot marknaden, säger ledande lagstiftningsexpert Matti Vedenkannas.

Metodutveckling kan också tjäna som utgångspunkt för att öka upphandlingsenhetens innovativa upphandling. Detta ska helst bli en del av organisationens vardag och inte bara en engångsföreteelse.

Utveckling av upphandlingsenheternas verksamhet förutsätter konkreta och systematiskt tillämpade modeller för innovativ upphandling. Det kan handla om modeller för upphandlingsförfarandet och -kontrakten, för interaktionen mellan beställare och anbudsgivare samt för användarnas och övriga intressenters delaktighet i processen. I god praxis ingår även riskhantering och bedömning av upphandlingarnas effekter. Det är ändamålsenligt att alltid inkludera dessa verktyg i upphandlingsenhetens upphandlingsstrategi.

VTV:s bedömning grundar sig på effektivitetsrevisionerna Innovativa modeller för offentlig upphandling (8/2017) och Genomförande av innovationsstrategin i offentlig upphandling (9/2017).

kategorier