Instabila tider kräver en långsiktig ekonomisk politik – statsförvaltningen har agerat på utmärkt sätt under rådande exceptionella förhållanden

Enligt Statens revisionsverk ska exakt information ges om åtgärder som stabiliserar den offentliga ekonomin, och åtgärderna ska utvärderas regelbundet under regeringsperioden. Revisionsverket har publicerat sin årsberättelse som sammanställer de senaste observationerna om statsekonomin och statsförvaltningen.

Revisionsverket påpekar att det behövs utvecklingsprognoser och hållbarhetsanalyser av den offentliga ekonomin när behovet av strukturreformer i samhället bedöms. Hela valperiodens ekonomiska politik kan dock inte utgå från prognoserna och analyserna, särskilt inte under rådande undantagsförhållanden. Under normala förhållanden arbetar regeringen alltid för att de offentliga finanserna ska vara i balans, men man har gett efter på EU:s finanspolitiska regler till följd av coronakrisen. Finland har på samma sätt som de övriga EU-staterna låtit den offentliga skulden öka. Regeringen bör dock planera åtgärder som ska balansera ekonomin.

”Under regeringsperioden behövs det regelbundna bedömningar av balansåtgärdernas effekter. Det krävs långsiktighet i den ekonomiska politiken, och hållbarhetsanalyserna bör utvidgas till att omfatta olika tidsperioder och scenarier”, säger Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverks generaldirektör.

En central metod för att balansera den offentliga ekonomin är att öka sysselsättningen. Staten kan å sin sida stödja arbetsmarknaden genom olika metoder och försök. Som stöd för beslutsfattandet behövs det exakt information om effekterna av olika metoder och försök. Dessutom ska myndigheterna fördjupa sitt samarbete för att servicen bättre ska tillgodose olika kundgruppers behov.

I ett osäkert ekonomiskt läge är infrastrukturinvesteringar en metod att öka sysselsättningen. När ekonomin stimuleras genom omfattande infrastrukturprojekt, ska kostnaderna för investeringarna beräknas för investeringarnas hela livscykel. Långsiktig finansiering behövs exempelvis för optimal skötsel av trafikleder under trafikledernas hela livscykel.

”I nuläget spelar statens tillgångar en relativt liten roll i planeringen och uppföljningen av statsfinanserna. I den ekonomiska planeringen bör investeringarna tas upp bättre och investeringarnas konsekvenser för ekonomin ska läggas fram tydligare för beslutsfattarna”, understryker Yli-Viikari.

Vid sidan av åtgärderna under kristiden bör förvaltningen fortsätta beredningen av andra betydande framtidsbeslut för samhället, eftersom det fortfarande behövs strukturreformer. I det osäkra ekonomiska läget betonas långsiktighet och framsyn. Enligt Yli-Viikari har statsförvaltningen agerat på ett utmärkt sätt under de rådande exceptionella förhållandena.

”Bakom de starka prestationerna är kompetenta och engagerade tjänstemän och de nya handlingsmodeller som man arbetar fram inom förvaltningen. Motsvarande attityd behövs också framöver efter coronakrisen”, säger Yli-Viikari.

Revisionsverket presenterar sina viktigaste observationer och slutledningar om statsekonomin och statsförvaltningen i sin årsberättelse, som publicerades i dag. Berättelsen innefattar även revisionsverkets färskaste nyheter om sin verksamhet under det senaste året.

Ta del av den nya publikationen: Statens revisionsverks årsberättelse 2020

kategorier