Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Enligt revisionen har systemet med kommunersättningar för personer som fått ett positivt beslut om uppehållstillstånd och samarbetet mellan aktörerna utvecklats på flera olika sätt de senaste åren.

  • Utbetalningen av och kontrollen över ersättningarna har överförts till utvecklings- och förvaltningscentret för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna.

  • Utbetalningarna av schablonersättningar har automatiserats vilket har minskat mängden manuellt arbete.

  • Förfaringssätt och rutiner har förenhetligats. Regionala samarbetsgrupper har förbättrat samarbetet mellan olika aktörer i fråga om kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd.

Statens revisionsverk har bedömt måluppfyllnaden av kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd, utvecklingen av systemet med kommunersättning för integration samt landskapsreformens konsekvenser för kommunanvisning.

Systemet med kommunplatser fungerar bra för kvotflyktingar som placeras direkt i de mottagande kommunerna när de anländer till Finland. De som beviljats uppehållstillstånd med stöd av internationellt skydd flyttar däremot till kommunerna via andra vägar.

De senaste åren har inflyttning till kommunerna antingen med hjälp från mottagningscentralerna eller självständigt varit 2–5 gånger vanligare än inflyttning till kommunplatser som förhandlats fram av NTM-centralerna. Revisionsverket rekommenderar därför att Arbets- och näringsministeriet ska utvärdera de indikatorer som används för uppföljningen av kommunanvisning och placering av personer som beviljats internationellt skydd.

Kommunanvisningar ska granskas som en helhet och med beaktande av hur väl klienterna integreras. Revisionsverket rekommenderar att kommunanvisningarna och informationsöverföringen i samband med dem ska ske i ett enda datasystem.

Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet, Migrationsverket och landskapen bör samarbeta för att planeringen och uppföljningen av kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd ska ske på ett kontrollerat sätt. Planeringen av processerna för kommunanvisningar kräver också samarbete mellan landskapen.

Läs mer

kategorier