Kön till integrationsutbildning har blivit kortare, språkundervisningen bör effektiviseras

Arbets- och näringsförvaltningen har organiserat integrationsutbildningen enligt planerna. Väntetiden för utbildning har halverats på två år. Den målsatta nivån på språkkunskaper uppnås dock sällan trots att tillräckliga språkkunskaper är ett viktigt mål för integrationsutbildningen. Tillräckliga språkkunskaper anses vara en förutsättning för sysselsättning och fortsatt utbildning.

Statens revisionsverk (VTV) har gjort en utvärdering av integrationsutbildningen av invandrare som har fyllt läropliktsåldern. Utbildningen erbjuds vanligen i form av en arbetskraftsutbildning, men kan även ordnas i form av frivilliga studier. VTV utvärderade utbildningsupphandlingen vid NTM-centralerna samt hur smidigt vägledningen till utbildningen hade skett på arbets- och näringsbyråerna och hur deltagarnas språkkunskaper hade utvecklats i utbildningen tillhandahållen av olika producenter av utbildningstjänster.

Sett till väntetiden hade vägledningen till utbildningen skett smidigare än förr. Mellan 2014 och 2016 förkortades väntetiden för integrationsutbildning på arbets- och näringsbyråerna i genomsnitt från drygt 160 dagar till 80 dagar. Under samma period ökade antalet personer som stod i kö till inledande kartläggning och utbildning betydligt. Väntetiderna varierade mellan olika arbets- och näringsbyråer och alla områden nådde inte de uppsatta tidsgränserna. De enskilda utbildningsperioder som erbjudits invandrare har blivit kortare medan den totala tid som invandrare använt för olika kurser har blivit längre.

”Upphandlingen av integrationsutbildning har genomförts planmässigt vid NTM- centralerna, och kvaliteten har betonats vid konkurrensutsättningen. Den operativa uppföljningen vid NTM-centralerna och på arbets- och näringsbyråerna har genomförts på ett adekvat sätt”,säger Hannu Tervo, ledande effektivitetsrevisor på VTV.

Den nivå på språkkunskaper som eftersträvades i integrationsutbildningen nåddes av mindre än 35 procent av dem som genomgick utbildningen 2013–2016. Den uppnådda kunskapsnivån påverkades av personens bakgrund, språkkunskapernas startnivå, innehållet i utbildningen och producenten av utbildningstjänsten.

”Det fanns skillnader mellan olika producenter av utbildningstjänster även efter att deltagarnas bakgrund och informationen om utbildningsperioden hade beaktats”, konstaterar Tanja Kirjavainen, ledande effektivitetsrevisor på VTV.

Antalet personer som genomgår integrationsutbildningen har ökat stadigt sedan 2013. År 2016 genomgick drygt 4 600 personer utbildningen och under 1 300 personer avbröt den. De senaste åren har cirka 80 miljoner euro per år använts för upphandling av integrationsutbildning.

Läs mer: Integrationsutbildning

kategorier