Kostnaderna för reformen av grundläggande utkomststödet är högre än beräknat

Det grundläggande utkomststödet överfördes för några år sedan från kommunerna till FPA. Tillsvidare har reformen inte uppfyllt alla resultatförväntningar.

Statsminister Jyrki Katainens regering beslutade 2014 att överföra uppgiften att bevilja och betala grundläggande utkomststöd från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Ändringen, som började gälla 1 januari 2017, har ännu inte uppfyllt alla resultatförväntningar. Målet var bland annat att effektivisera verksamheten, öka likabehandlingen, frigöra kommunernas resurser för socialt arbete och öka antalet sökande som är berättigade till utkomststöd.

Enligt Statens revisionsverks granskning har målet att effektivisera verksamheten tillsvidare inte uppfyllts vid överföringen av det grundläggande utkomststödet. Kostnaderna för handläggning av grundläggande utkomststöd på FPA är för närvarande betydligt högre än vad FPA ursprungligen uppskattade. År 2019 var de direkta handläggningskostnaderna för grundläggande utkomststöd nästan 100 miljoner euro, mot det under beredningen uppskattade beloppet på cirka 32 miljoner euro. År 2018 sysselsatte verksamheten sammanlagt cirka 1 500 personer, då den ursprungliga uppskattningen var cirka 750 personer.

Personer som ansöker om grundläggande utkomststöd behandlas i dag mer jämlikt än tidigare. Dessutom ansöker fler stödberättigade om utkomststöd.

”Beredarna av lagen om överföring av grundläggande utkomststödet hade tillgång till expertkunskap och bistods av en expertgrupp på området. Alla de risker med reformen som experterna påtalade ingick dessvärre inte i regeringspropositionen och därför fick inte riksdagen tillräckligt heltäckande information om helheten”, säger Antti Halmetoja, överrevisor på Statens revisionsverk.

Under beredningen framhöll experterna att reformen kan försvaga kopplingen mellan socialt arbete och ekonomiskt stöd, då det ekonomiska stödet ska ansökas hos FPA och socialtjänsterna tillhandahålls av kommunerna. Utifrån revisionen verkar detta ha besannats för socialtjänstklienters del under de första 2,5 åren efter lagens ikraftträdande.

”Sociala trygghetslagstiftningen omfattar flera sammankopplade förmåns- och servicesystem. Överföring av grundläggande utkomststödet till FPA verkar ha orsakat merarbete inom bland annat arbets- och näringstjänsterna, hälso- och socialarbetet och intressebevakningen. Tillsynsmyndigheternas arbetsbörda har också ökat. Därför borde reformens myndighetskonsekvenser ha tagits upp mer i regeringens proposition. Vid dylika stora reformer krävs omfattande och tväradministrativ konsekvensbedömning”, säger Antti Halmetoja.

Ta del av publikationen: Överföring av grundläggande utkomststödet till FPA: Inverkan av bedömningen av genomförandets konsekvenser på lagberedningen

Fler granskningar utförda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning finns på VTV.fi

kategorier