Lagen om Statens Pensionsfond bör ses över

Statens Pensionsfond kommer att uppnå det i lagen fastställda målbeloppet, eventuellt redan inom några år. I den gällande lagstiftningen saknas bestämmelser om hur fondens ska förvaltas efter att målet har uppnåtts. Grunderna för Statens bostadsfonds och Gårdsbrukets utvecklingsfonds verksamhet utanför statsbudgeten bör ses över.

Statens revisionsverk har granskat förvaltningen av statens fondtillgångar som står utanför statsbudgeten. Statens fonder utgör en betydande del av statens egendom: fondmedlen uppgår totalt till över 30 miljarder euro och motsvarar ungefär en fjärdedel av statens tillgångar. Revisionen riktades på de två största fonderna, nämligen Statens Pensionsfond och Statens bostadsfond, och en av de mindre fonderna, nämligen Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Den största av statens fonder är Statens Pensionsfond med cirka 20 miljarder euro i tillgångar. Enligt revisionen uppfyller pensionsfondens avkastning de fastställda målen och motsvarar pensionsbolagens avkastning. Enligt lagen är målbeloppet för fonden 25 procent av statens pensionsansvar, och vid utgången av 2017 hade fonden redan nått cirka 21 procent. Det har inte fastställts någon tidsfrist för när målet ska uppnås.

”Målbeloppet inverkar på fondens investeringsstrategi. När målet närmar sig börjar man eventuellt fokusera på att säkerställa medlen, vilket kan leda till överdriven försiktighet i investeringarna och lägre avkastning. I den gällande lagstiftningen finns inga bestämmelser om hur pensionsfonden ska förvaltas efter att målbeloppet har uppnåtts. Det främjar inte ändamålsenlig förvaltning av tillgångarna”, säger effektivitetsrevisionsrådet Visa Paajanen från Statens revisionsverk.

Besluten om Statens Pensionsfonds framtid har betydande och långvariga ekonomiska konsekvenser. Statens revisionsverk rekommenderar att statsrådet och Finansministeriet i tid börjar bereda en lagreform gällande Statens Pensionsfond.

De fonder som var föremål för revisionen är inrättade före grundlagsreformen och kan därför fortsätta verksamheten som så kallade gamla fonder. Statens bostadsfond har över 6 miljarder euro i tillgångar, inklusive ett stort bestånd av aravalån.

”Bostadsfonden kan fortsätta verksamheten med avkastningen från aravalånen under en lång tid framöver. Men avkastningen kommer att minska och då är det dags att göra en ny bedömning av huruvida fondformen är motiverad. Beloppet av influtna medel i fonden är betydande, och det har föreslagits nya användningar för medlen. Om verksamheten utvidgas bör förutsättningarna för fondformen evalueras noga med tanke på den nya verksamheten”, säger Visa Paajanen.

Jämfört med de två tidigare nämnda fonderna är Gårdsbrukets utvecklingsfond betydligt mindre, med ett kapital på cirka 300 miljoner euro. Fonden får numera sitt kapital som överföringar från statsbudgeten och inte från egna tillgångar. Gårdsbrukets utvecklingsfond är ingen egentlig fond, utan den utnyttjas som ett instrument inom jordbruks- och landsbygdspolitiken. Enligt Statens revisionsverk bör statsrådet och Jord- och skogsbruksministeriet överväga om fonden behövs under EU:s följande budgetperiod, som börjar 2021, eller om stödet hellre ska styras via statsbudgeten.

Staten har ytterligare åtta fonder utöver de tre fonder som var föremål för revisionen.

Ta del av revisionsberättelsen: Förvaltning av statens fondkapital

Mer information om Statens revisionsverks granskningar och om god förvaltning finns på VTV.fi

kategorier