Ministerierna ska fästa uppmärksamhet vid målsättning

För finansåret 2015 gav Statens revisionsverk sammanlagt 60 revisionsberättelser om revisionerna av ministerierna och andra bokföringsenheter. Hos åtta bokföringsenheter konstaterades sådana felaktiga förfaranden av vilka ett negativt ställningstagande till lagenligheten infördes i revisionsberättelsen. De främsta anledningarna till negativa ställningstaganden till lagenligheten gällde användning av anslag eller fullmakt i strid med budgeten. Anslag och fullmakt hade överskridits i två fall.

På basis av revisionen har framställningen av uppgifter om samhälleliga effekter blivit något bättre. Samtliga förvaltningsområden har rapporterat om utfallet för de effektmål som ställts för dem. De har också lyckats komprimera rapporterna jämfört med tidigare år.

Som under tidigare år varierar kvaliteten på rapporteringen avsevärt mellan ministerierna. Ett återkommande pro-blem gäller målsättningen. Ministerierna bör vara tydligare i formuleringen av målen för att det ska vara möjligt att rapportera om måluppfyllelsen. En fungerande styrning av ett förvaltningsområde kräver systematisk uppföljning och rapportering om måluppfyllelsen.

”Jämfört med tidigare år har regeringens årsberättelse en klart bättre struktur och även innehållet är tydligare och mer informativt. Däremot bör statsrådet på ett mer enhetligt och samordnat sätt styra och följa upp uppställningen av resultatmålen i ministerierna. På så vis kan man också få ett bättre resultat i rapporteringen”, säger generaldirektör Tytti Yli-Viikari.

Statens revisionsverk lämnade den 31 maj 2016 en särskild berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015.

Upplysningar lämnas av

Tytti Yli-Viikari, generaldirektör, tfn (09) 432 5700
Marjatta Kimmonen, överdirektör, tfn (09) 432 5703 (Iakttagandet av budgeten och de centrala bestämmelserna om den)
Jarmo Soukainen, direktör för effektivitetsrevision, tfn (09) 432 5800 (Uppgifter om samhälleliga effekter i regeringens årsberättelse).

kategorier